Statistisk sentralbyrå


Straffesakskjeden

5   Lovbrudd anmeldt 1997, etter behandlingstid (per 1.1.2002). Gjennomsnitt og median. Antall dager.
Type lovbrudd1 Tid i rettssystemet totalt Tid til påtale Tid til domstolsbehandling Antall lovbrudd i alt
Gjennom-snitt Median Antall lovbrudd med verdi Gjennom-snitt Median Antall lovbrudd med verdi Gjennom-snitt Median Antall lovbrudd med verdi
Alle typer lovbrudd  167 91  364 804  127 71  361 857  153 85 96 096  431 608
                     
Forbrytelser  163 91  260 326  128 84  259 049  176  106 52 222  308 055
Forbrytelser mot straffeloven  157 91  242 007  125 78  241 158  184  113 42 086  286 605
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet  110 91 5 69 61 5  205  205 1 5
Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode  548  548 2  548  548 2 - - - 4
Forbrytelse mot statsmaktene 30 30 1 30 30 1 - - - 1
Annet 1 065 1 065 1 1 065 1 065 1 - - - 3
Forbrytelse i den offentlige tjeneste  167  122  344  161 97  344  149 66 13  512
Vinningsforbrytelse  168  183 4  151  150 4 66 66 1 8
Brevbrudd  174  152 7  149  152 7 58 36 3 7
Misbruk av myndighet  145 91  135  143 91  135 96 98 3  194
Annet  182  107  198  175 91  198  236  103 6  303
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  306  244  904  185  122  886  190  148  591 1 003
Vold mot offentlig tjenestemann  320  274  704  190  122  694  195  153  480  777
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann  256  183  125  154 91  119  167 97 82  131
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming  214  152 21  174  126 20  146 62 7 30
Annet  269  183 54  195  129 53  191  144 22 65
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  147 91 4 207  125 91 4 195  171  100  538 4 782
Opprør og oppløp mv.  152  122 3  122  122 2  213  213 1 3
Rasediskriminering  300  274 37  260  183 37  244  166 6 47
Oppfordring til straffbar handling mv.  202  152 8  202  152 8 - - - 8
Brevbrudd  143 91 29  127 91 29  232  232 2 33
Innbrudd  140 91 3 926  119 91 3 915  173 98  484 4 448
Annet  256  183  204  226  134  204  138  103 45  243
Allmennfarlig forbrytelse  267  183 14 473  174  122 14 223  166 90 8 261 16 839
Forsettlig forvoldelse av ildebrann  308  213  161  229  183  155  245  180 57  186
Uaktsom forvoldelse av ildebrann  185  122  147  155  118  147  143 55 31  203
Narkotikaforbrytelse  256  183 13 048  171  119 12 830  153 85 7 507 15 130
Grov narkotikaforbrytelse  421  335  877  204  147  854  327  243  594 1 039
Annet  271  183  240  220  152  237  181 93 72  281
Falsk forklaring  284  213  562  222  152  531  144 95  290  646
Falsk anklage  221  152  503  177  122  500  184  104  123  611
Forsettlig falsk anklage  246  183  290  184  122  289  198  107 91  348
Annet  187  122  213  167  122  211  147 85 32  263
Pengefalsk  254  183  557  219  152  557  301  319 66  630
Dokumentfalsk  255  183 2 759  193  122 2 735  156 93 1 122 3 253
Benyttelse av falskt dokument  248  152 1 392  181  105 1 372  158  106  611 1 665
Forfalskning av dokument  277  213  841  218  158  839  145 75  347  960
Annet  239  152  526  187  108  524  169 99  164  628
Seksualforbrytelse  264  183 2 941  204  152 2 903  220  169  841 3 569
Voldtekt  264  183  381  194  152  380  266  213  102  424
Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.  237  152 32  184 93 32  154  150 11 33
Seksuell omgang med bevisstløs  273  213 97  205  152 97  234  185 28  109
Voldtektsforsøk  255  183 79  182  122 79  242  212 24 86
Incest  315  244  126  261  213  124  263  177 28  153
Seksuell omgang med barn  357  304  548  246  209  541  255  222  244  631
Under 10 år  350  274  196  243  183  196  321  327 65  219
Under 14 år  374  335  218  257  216  213  260  224  103  261
Under 16 år  340  304  134  234  186  132  193  136 76  151
Annen seksuell omgang  404  365 53  300  247 52  241  163 24 58
Seksuell handling med barn under 16 år  306  244  236  217  172  228  229  201 99  265
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  194  122  730  150 91  726  165 92  201  802
Pornografi  245  122  493  236  122  478  139 67 57  800
Annet  181  112  166  156 91  166  185  143 23  208
Forbrytelse mht. familieforhold  193  113  126  173 91  126  173  150 15  161
Misligholdt forsørgelsesplikt mv.  539  639 7  427  426 7  394  394 2 8
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap  209 61 7  174 61 7  240  240 1 7
Bortføring av barn  205  122 58  190  122 58  215  199 4 67
Annet  134 84 54  121 61 54 90 71 8 79
Forbrytelse mot den personlige frihet  238  152 5 319  179  122 5 271  195  138 1 652 6 001
Trusler  239  152 5 021  180  122 4 981  194  141 1 562 5 653
Tvang/frihetsberøvelse  248  152  171  165  121  163  242  146 64  200
Annet  172 91  127  150 91  127  107 84 26  148
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred  242  183 11 903  175  122 11 838  175  125 4 558 13 088
Legemsfornærmelse  228  152 9 191  169  122 9 137  164  114 3 346 10 110
Legemsbeskadigelse  286  213 2 373  196  149 2 365  202  152 1 058 2 592
Grov legemsbeskadigelse  360  274 29  235  155 29  214  155 17 31
Uaktsom legemsbeskadigelse  256  183 27  189  111 26  143  138 14 28
Drapsforsøk  482  426 46  266  217 46  291  258 34 50
Drap  512  457 36  260  207 36  349  278 26 38
Uaktsomt drap  323  244 35  139  122 34  263  175 25 36
Annet  204  122  166  165  114  165  177  130 38  203
Ærekrenkelse  153 91  751  144 91  751  125 91 54 1 052
Underslag  289  213 1 650  226  152 1 645  204  149  507 1 997
Simpelt underslag  263  183 1 359  221  152 1 354  178  106  322 1 667
Grovt underslag  410  365  291  251  122  291  250  274  185  330
Tyveri  107 61  157 136 96 61  156 952  145 85 12 307  184 185
Simpelt tyveri  100 61 70 419 89 61 70 338  149 82 5 194 83 519
Fra bedrift, kontor og lager  115 61 3 338  102 61 3 329  132 87  331 3 843
Fra butikk  161 91 4 520  122 84 4 491  119 69 1 495 5 106
Fra leilighet, bolighus og hytte  130 91 5 669  115 64 5 659  145 86  562 6 461
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 94 61 1 576 87 61 1 576  121 69 92 1 833
Fra offentlig bygning og institusjon  104 61 3 264 95 61 3 263  113 93  268 3 916
Fra befordringsmiddel 98 61 7 017 90 61 7 011  139 89  411 8 357
Fra kafé og restaurant 75 61 3 919 73 61 3 917  121 76 86 4 453
Fra garderobe 88 61 1 783 82 61 1 781  128 57 88 2 068
Sykkeltyveri 80 61 20 058 78 61 20 057  149 82  291 24 166
Annet simpelt tyveri  103 61 19 275 87 61 19 254  196  100 1 570 23 316
Grovt tyveri  110 61 70 368 99 61 70 296  139 86 5 245 80 647
Fra leilighet, bolighus og hytte  128 91 15 061  116 91 15 048  144 88 1 325 16 923
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 88 61 3 986 82 61 3 985  151  106  157 4 912
Fra offentlig bygning og institusjon  129 91 2 600  115 91 2 597  140 82  270 2 884
Fra befordringsmiddel 88 61 27 087 82 61 27 071  133 81 1 146 31 458
Fra forretning, bedrift, kontor og lager  133 91 11 678  116 91 11 657  140 87 1 483 12 997
Annet grovt tyveri  116 61 9 956  104 61 9 938  136 86  864 11 473
Brukstyveri av motorkjøretøy  127 91 16 349  111 61 16 318  147 90 1 868 20 019
Bil  124 61 12 933  107 61 12 905  149 90 1 537 16 224
Motorsykkel  132 61  386  114 61  384  165 89 44  454
Annet  139 91 3 030  126 91 3 029  137 88  287 3 341
Utpressing og ran  196 91 1 034  148 91 1 027  213  150  235 1 208
Utpressing  276  213 65  188  122 65  248  188 23 77
Ran  171 91  754  135 91  747  199  131  141  883
Grovt ran  282  183  168  193  121  168  234  172 64  190
Utpressing og ran, diverse  175  122 47  145 91 47  202  127 7 58
Bedrageri og utroskap  373  244 13 542  248  210 13 496  289  253 5 888 18 406
Bedrageri  375  244 12 324  247  210 12 293  292  263 5 425 16 809
Grovt bedrageri  443  335  377  301  211  375  257  139  211  484
Forsikringsbedrageri  339  213  287  234  152  282  245  142  127  326
Utroskap  326  259 56  298  213 55  232  186 8 65
Grov utroskap  467  411 44  304  274 38  500  545 18 51
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.  314  213 83  262  152 83  219  140 20  117
Annet  253  132  371  202  122  370  244  202 79  554
Forbrytelse i gjeldsforhold  420  335 1 436  355  274 1 420  203  131  484 1 696
Forsømmelig og uriktig bokførsel  500  487  194  389  335  179  218  122  125  224
Annet  407  334 1 242  350  266 1 241  197  135  359 1 472
Skadeverk  150 91 17 147  125 91 17 116  183  127 2 315 21 422
Simpelt skadeverk  149 91 16 164  125 91 16 138  184  129 2 145 20 324
Grovt skadeverk  165 91  976  136 91  971  170  122  169 1 087
Misbruk av forretningshemmelighet  117 91 7 93 91 7  171  171 1 11
Åger og lykkespill  326  183 32  291  152 32  137 59 8 38
Forbrytelse i sjøfartsforhold  241  213 45  184  147 45  133  109 19 62
Heleri og etterfølgende bistand  271  183 4 629  179  118 4 558  199  112 2 198 5 435
Heleri  268  152 3 941  176  109 3 878  198  108 1 870 4 573
Grovt heleri  344  274  191  207  137  185  262  212  105  228
Annet  271  198  497  189  143  495  184  102  223  634
                     
Forbrytelse mot lov om legemidler mv.  224  152 15 621  155 96 15 280  133 77 8 486 18 376
Narkotika, bruk  220  152 9 355  149 91 9 108  127 73 5 456 11 032
Narkotika, besittelse  240  152 5 585  168  111 5 492  144 84 2 886 6 391
Narkotika, diverse  165 91  681  139 91  680  123 83  144  953
                     
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  492  457  357  387  323  357  173  112  218  400
                     
Forbrytelse mot den militære straffelov  313  259  134  190  122  133  174  126 96  207
                     
Forbrytelse mot ligningsloven  352  244 1 419  218  118 1 353  211  144  958 1 521
Manglende selvangivelse  340  244 1 197  211  112 1 143  203  137  814 1 278
Skattesvik  423  396  159  272  132  148  261  195  103  173
Annet  392  304 63  230  122 62  255  207 41 70
                     
Forbrytelse mot tolloven  293  144 98  219 94 94  181 90 45  113
Smugling  258  122 87  198 78 83  167 74 36  100
Annet  567  396 11  373  338 11  238  129 9 13
                     
Forbrytelse mot alkoholloven  239  160  310  155  106  297  161 76  174  334
Omsetting  205  122 28  152  111 28  136 72 11 31
Hjemmebrenning  248  183  112  166  122  112  144 75 64  118
Annet  239  152  170  148 91  157  175 77 99  185
                     
Forbrytelse mot andre lover  314  213  380  252  152  377  153 85  159  499
                     
Forseelser  176 91  104 478  125 61  102 808  126 64 43 874  123 553
                     
Forseelse mot straffeloven  164 91 33 642  118 61 33 369  144 76 10 973 42 453
Skadeverk 81 30 3 891 70 30 3 886  191  135  227 6 758
Naskeri  165 91 14 042  108 51 13 970  135 68 6 007 15 523
Forseelse mot den alminnelige orden og fred  170 91 4 582  129 77 4 534  148 80 1 303 7 054
Telefonsjikane  145  122 3 085  138  112 3 083  143 93  165 3 427
Sjøfartsforseelse  166 91 1 532  111 54 1 515  103 53  841 1 705
Annet  218  122 6 510  156 91 6 381  173  113 2 430 7 986
                     
Forseelse mot veitrafikkloven  173  103 53 443  119 63 52 815  116 60 25 832 59 144
Promillekjøring  212  152 8 026  152  100 7 972  106 57 4 666 8 777
Uten gyldig førerkort  219  152 10 590  140 79 10 448  142 81 5 990 11 804
Ulovlig hastighet  115 61 9 336 59 21 9 096 99 51 5 490 10 115
Personskade  143 91 7 580  116 78 7 557 93 47 2 220 8 548
Annet  172  110 17 911  123 72 17 742  120 65 7 466 19 900
                     
Forseelse mot løsgjengerloven  163 91 3 579  103 43 3 289  137 77 1 800 4 690
Drukkenskap  156 91 2 581 97 36 2 344  132 73 1 330 3 486
Ordensforstyrrelse  186  122  587  119 65  556  150 99  287  703
Annet  176 61  411  115 45  389  149 61  183  501
                     
Forseelse mot politivedtektene  141 61 2 112 92 33 1 963  115 54 1 009 2 468
Demonstrasjon  133 61 12 45 16 12  176 57 6 15
Urinering  105 61  783 60 22  700 92 41  437  897
Annet  162 91 1 317  111 55 1 251  132 61  566 1 556
                     
Forseelse mot lov om merverdiavgift  396  304  388  294  204  376  172 93  250  415
                     
Forseelse mot den militære straffelov  350  304  120  236  183  119  184  129 76  243
                     
Forseelse mot tolloven  171 91 1 224  112 41 1 177  130 60  591 1 434
Smugling  161 91  923  104 38  890  119 58  471 1 055
Omsetting og besittelse av ufortollet vare  176 61 78  134 47 74  125 45 30 91
Annet  209  106  223  136 70  213  189 86 90  288
                     
Forseelse mot alkoholloven  153 86 1 583  114 54 1 402 93 45  885 1 775
Omsetting  221  152 61  187 97 59 90 41 27 74
Hjemmebrenning  235  152  419  175  115  411  105 56  250  458
Annet  119 61 1 103 83 30  932 89 43  608 1 243
                     
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  300  244  776  280  213  772  155  105  108 1 225
                     
Forseelse mot andre lover  236  152 7 611  191  122 7 526  152 86 2 350 9 706
1  Type lovbrudd er definert etter standard gjeldende for kriminalstatistikk 2001. Statistikken over straffesakskjeden viser resultatet av det anmeldte lovbruddet i 1997 slik lovbruddene var registrert ved årets slutt. I løpet av straffesaksgangen kan lovbrudd bli endret slik at det omfatter et annet juridisk forhold enn det som først ble registrert ved anmeldelsen. Avgjørelsene er gjort ut fra det lovbruddet som er angitt i saken ved avsluttet etterforskning, og kan derfor avvike fra de minimumsstraffer som gjelder for det opprinnelig anmeldte lovbruddet.

Standardtegn i tabeller