Statistisk sentralbyrå


Straffesakskjeden

3   Lovbrudd anmeldt 1997, etter type lovbrudd og avgjørelse (per 1.1.2002). Antall
Type lovbrudd1 I alt Ikke straffbart forhold Henlagt, mang-lende opplys-ning om gjer-nings-person Henlagt, manglende bevis Andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Avgjort i domstol Andre oppklarte Overført annet politidistrikt Ukjent
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Annen straff Frifinnelse
Alle typer lovbrudd  431 608 11 277  181 152 41 677 5 405 7 093 20 993 2 102 50 685 74 006 2 123 3 507 18 796 42 838  225 6 517 2 185 9 764 25 269
                                       
Forbrytelser  308 055 6 042  167 659 27 729 2 733 3 650 10 170 1 286 13 226 50 820  904 2 772 12 569 29 201  163 5 211 1 244 6 342 17 154
Forbrytelser mot straffeloven  286 605 5 285  167 256 25 827 2 596 3 324 8 929 1 283 8 499 41 904  603 2 311 9 705 24 154  156 4 975 1 122 4 986 15 594
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 5 1 3 - - - - - - 1 - - - 1 - - - - -
Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode 4 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 2
Forbrytelse mot statsmaktene 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Annet 3 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2
Forbrytelse i den offentlige tjeneste  512  345 8 77 5 1 5 - - 12 - - 7 2 - 3 2 - 57
Vinningsforbrytelse 8 5 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 1
Brevbrudd 7 3 1 - - - 1 - - 2 - - 2 - - - - - -
Misbruk av myndighet  194  137 - 30 - - - - - 3 - - 2 1 - - - - 24
Annet  303  200 6 47 5 1 4 - - 6 - - 2 1 - 3 2 - 32
Forbrytelse mot den offentlige myndighet 1 003 19 13 90 7 51 35 1 67  613 11 18  144  370 7 63 2 44 61
Vold mot offentlig tjenestemann  777 8 8 57 4 41 23 1 45  505 8 15  121  309 5 47 1 36 48
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann  131 3 1 11 1 4 8 - 11 82 - 2 17 46 2 15 - 7 3
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming 30 2 - 9 - 2 - - 1 8 - - 3 5 - - - - 8
Annet 65 6 4 13 2 4 4 - 10 18 3 1 3 10 - 1 1 1 2
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 4 782  104 3 036  436 26  100  129 47  126  495 11 33  101  287 6 57 10 86  187
Opprør og oppløp mv. 3 2 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - -
Rasediskriminering 47 10 8 9 2 - 4 1 - 4 - - - 1 - 3 - 1 8
Oppfordring til straffbar handling mv. 8 3 - 4 - - - - - 1 - - 1 - - - - - -
Brevbrudd 33 8 7 11 1 - 2 - - 2 - - 1 1 - - - - 2
Innbrudd 4 448 46 2 996  365 18 76  106 42 77  472 9 33 98  274 5 53 6 83  161
Annet  243 35 25 47 5 24 17 4 49 15 2 - 1 10 1 1 4 2 16
Allmennfarlig forbrytelse 16 839  471  362 1 483 68  312  828 2 1 823 8 927  171  520 2 841 5 111 15  269 36 1 191 1 336
Forsettlig forvoldelse av ildebrann  186 1 44 36 - 33 6 1 7 46 5 1 11 21 4 4 - 1 11
Uaktsom forvoldelse av ildebrann  203 18 31 44 3 25 10 1 23 10 2 1 2 4 - 1 1 - 37
Narkotikaforbrytelse 15 130  407  203 1 254 61  234  786 - 1 755 8 138  161  471 2 770 4 512 7  217 30 1 137 1 125
Grov narkotikaforbrytelse 1 039 17 10 95 1 14 17 - 9  691 - 47 43  554 2 45 1 46  138
Annet  281 28 74 54 3 6 9 - 29 42 3 - 15 20 2 2 4 7 25
Falsk forklaring  646  107 4  143 10 5 33 1 12  285 2 21  136 98 - 28 4 5 37
Falsk anklage  611  128 12  221 6 11 36 - 4  130 1 7 31 80 - 11 - 18 45
Forsettlig falsk anklage  348 61 8  132 4 6 9 - 3 93 - 4 27 53 - 9 - 8 24
Annet  263 67 4 89 2 5 27 - 1 37 1 3 4 27 - 2 - 10 21
Pengefalsk  630 10  385 82 1 22 4 - 4 57 - 1 13 42 - 1 - 14 51
Dokumentfalsk 3 253  153  307  525 69 39  257 11  322 1 063 15 33  269  699 - 47 22  167  318
Benyttelse av falskt dokument 1 665 58  134  202 24 18  142 4  161  662 11 19  132  470 - 30 5 95  160
Forfalskning av dokument  960 39 84  184 11 13 79 6  107  286 3 9  106  156 - 12 9 54 88
Annet  628 56 89  139 34 8 36 1 54  115 1 5 31 73 - 5 8 18 70
Seksualforbrytelse 3 569  282  496 1 006  148 98 40 2  208  640 10 4  148  375 10 93  300 22  327
Voldtekt  424 39 58  204 - 6 2 - 1 73 2 - 3 47 1 20 10 - 31
Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l. 33 2 2 17 - 2 - - - 9 - - 1 8 - - 1 - -
Seksuell omgang med bevisstløs  109 12 4 53 - 3 - - - 26 - - 4 16 - 6 2 1 8
Voldtektsforsøk 86 6 29 19 1 1 1 - 3 21 1 - 8 9 - 3 3 - 2
Incest  153 22 1 56 - 3 1 - - 25 - - 3 16 - 6 30 - 15
Seksuell omgang med barn  631 44 18  167 1 30 4 - 5  221 - 2 40  144 5 30 82 1 58
Under 10 år  219 19 5 61 1 18 1 - - 60 - - 9 43 - 8 39 - 15
Under 14 år  261 19 7 68 - 9 2 - 4 91 - - 14 56 5 16 30 - 31
Under 16 år  151 6 6 38 - 3 1 - 1 70 - 2 17 45 - 6 13 1 12
Annen seksuell omgang 58 5 - 22 - - 1 - - 20 - - 4 12 - 4 3 3 4
Seksuell handling med barn under 16 år  265 17 25 74 - 18 3 - 11 80 - - 24 45 - 11 18 1 18
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  802 35  290  131 7 28 16 1  121  125 5 2 42 61 4 11 11 15 22
Pornografi  800 76 26  192  137 2 9 1 46 31 2 - 16 11 - 2  132 1  147
Annet  208 24 43 71 2 5 3 - 21 9 - - 3 6 - - 8 - 22
Forbrytelse mht. familieforhold  161 45 4 58 4 2 14 - 3 12 - - 6 5 - 1 2 - 17
Misligholdt forsørgelsesplikt mv. 8 3 - 2 - - - - - 2 - - 1 1 - - - - 1
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap 7 1 - 3 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - -
Bortføring av barn 67 18 3 29 1 1 4 - - 5 - - 3 2 - - 1 - 5
Annet 79 23 1 24 2 1 9 - 3 4 - - 1 2 - 1 1 - 11
Forbrytelse mot den personlige frihet 6 001  404  361 2 103 55  236  738 52  230 1 360 40 31  265  752 19  253 24 92  346
Trusler 5 653  364  320 1 998 52  228  699 49  223 1 287 40 30  254  701 18  244 22 88  323
Tvang/frihetsberøvelse  200 18 21 62 3 3 16 1 3 59 - 1 8 41 1 8 1 4 9
Annet  148 22 20 43 - 5 23 2 4 14 - - 3 10 - 1 1 - 14
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 13 088  399 1 057 3 566  103  391 1 418  222 1 334 3 519  151 98  734 1 996 35  505  347  143  589
Legemsfornærmelse 10 110  294  744 2 880 83  315 1 235  203 1 215 2 343  135 73  563 1 227 15  330  284  104  410
Legemsbeskadigelse 2 592 62  292  603 16 62  156 18  105 1 033 15 24  158  673 11  152 57 37  151
Grov legemsbeskadigelse 31 - 2 8 - 1 - - 1 18 - 1 3 12 - 2 - - 1
Uaktsom legemsbeskadigelse 28 3 2 7 - - 2 - 3 11 - - 2 7 - 2 - - -
Drapsforsøk 50 2 1 6 - 2 2 - - 33 - - 1 21 2 9 1 1 2
Drap 38 - - - - 4 - - - 32 - - 1 23 6 2 - - 2
Uaktsomt drap 36 2 - 6 - 3 - - - 25 1 - 2 18 - 4 - - -
Annet  203 36 16 56 4 4 23 1 10 24 - - 4 15 1 4 5 1 23
Ærekrenkelse 1 052  238 53  230 36 12  392 10 12 8 2 - 4 2 - - 7 - 54
Underslag 1 997  230 80  536 67 12  310 8 94  404 2 41  110  218 7 26 14 39  203
Simpelt underslag 1 667  224 72  477 64 10  278 8 88  219 1 16 85 99 1 17 14 37  176
Grovt underslag  330 6 8 59 3 2 32 - 6  185 1 25 25  119 6 9 - 2 27
Tyveri  184 185 1 086  143 923 9 274  845 1 128 2 391  483 2 240 14 019 65 1 079 2 494 9 333 27 1 021 48 2 104 6 644
Simpelt tyveri 83 519  716 64 729 4 557  671  523 1 418  273 1 731 4 824 42  371  922 3 135 7  347 37  722 3 318
Fra bedrift, kontor og lager 3 843 37 2 814  262 15 29 71 27 84  347 3 20 52  244 1 27 4 34  119
Fra butikk 5 106 30 1 590  382 40  159  327 75  487 1 513 8  160  285  997 1 62 11  231  261
Fra leilighet, bolighus og hytte 6 461  184 3 901  910 83 84  250 30 95  595 3 30  110  386 2 64 2  100  227
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 1 833 22 1 484  107 12 8 29 5 12 98 - 4 11 76 - 7 - 14 42
Fra offentlig bygning og institusjon 3 916 27 3 088  234 23 39 65 20 26  239 - 13 51  159 1 15 - 29  126
Fra befordringsmiddel 8 357 56 6 762  369 43 41  100 19 86  461 6 39 96  277 - 43 6 88  326
Fra kafé og restaurant 4 453 29 3 910  145 36 9 33 3 36 92 1 7 17 52 - 15 2 12  146
Fra garderobe 2 068 5 1 733 76 11 17 18 16 15  102 - 14 18 67 - 3 - 8 67
Sykkeltyveri 24 166 40 21 848  590  259 47  167 12 79  293 3 13 68  177 - 32 1 42  788
Annet simpelt tyveri 23 316  286 17 599 1 482  149 90  358 66  811 1 084 18 71  214  700 2 79 11  164 1 216
Grovt tyveri 80 647  245 65 060 3 589  146  468  686  165  405 6 774 16  571 1 174 4 540 16  457 9  957 2 143
Fra leilighet, bolighus og hytte 16 923 94 12 591 1 086 34  110  213 33 74 1 857 1  154  291 1 269 3  139 4  290  537
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 4 912 14 4 368  153 17 20 33 9 14  190 1 16 24  132 - 17 1 20 73
Fra offentlig bygning og institusjon 2 884 4 2 200  129 3 48 31 26 25  317 1 22 81  197 - 16 - 39 62
Fra befordringsmiddel 31 458 37 27 795  941 43 80  129 22 74 1 469 7  146  257  953 -  106 2  177  689
Fra forretning, bedrift, kontor og lager 12 997 42 9 275  695 24  119  153 44  119 1 883 2  150  309 1 297 12  113 2  253  388
Annet grovt tyveri 11 473 54 8 831  585 25 91  127 31 99 1 058 4 83  212  692 1 66 -  178  394
Brukstyveri av motorkjøretøy 20 019  125 14 134 1 128 28  137  287 45  104 2 421 7  137  398 1 658 4  217 2  425 1 183
Bil 16 224 87 11 425  834 18 94  223 20 60 2 095 4  105  313 1 483 2  188 2  383  983
Motorsykkel  454 6  312 32 2 1 7 1 3 47 1 7 5 28 - 6 - 6 37
Annet 3 341 32 2 397  262 8 42 57 24 41  279 2 25 80  147 2 23 - 36  163
Utpressing og ran 1 208 18  620  174 1 30 11 5 10  242 - 11 33  165 1 32 - 21 76
Utpressing 77 4 12 24 - 2 7 1 2 17 - - 6 10 - 1 - - 8
Ran  883 7  516  117 1 21 4 3 6  148 - 8 21 97 - 22 - 13 47
Grovt ran  190 5 67 21 - 4 - 1 1 70 - 3 6 54 1 6 - 7 14
Utpressing og ran, diverse 58 2 25 12 - 3 - - 1 7 - - - 4 - 3 - 1 7
Bedrageri og utroskap 18 406  563 2 245 2 248  827  165  809 23  536 6 007 29  222 1 389 2 349 - 2 018  225  643 4 115
Bedrageri 16 809  410 2 153 1 875  792  137  713 18  495 5 568 28  190 1 295 2 081 - 1 974  212  613 3 823
Grovt bedrageri  484 24 16 88 13 12 19 - 9  202 - 21 24  138 - 19 2 5 94
Forsikringsbedrageri  326 20 2  128 5 5 4 - 4  118 - 6 28 69 - 15 3 8 29
Utroskap 65 16 2 22 4 - 6 1 - 10 - - 4 3 - 3 - - 4
Grov utroskap 51 5 2 9 - 3 4 - 1 21 - 1 5 12 - 3 - - 6
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.  117 11 3 34 5 1 11 1 7 16 - 2 4 10 - - - 2 26
Annet  554 77 67 92 8 7 52 3 20 72 1 2 29 36 - 4 8 15  133
Forbrytelse i gjeldsforhold 1 696  132 3  652 85 6  121 -  227  296 9 4  115  141 - 27 31 8  135
Forsømmelig og uriktig bokførsel  224 3 - 41 5 1 15 - 30 99 3 2 32 49 - 13 3 2 25
Annet 1 472  129 3  611 80 5  106 -  197  197 6 2 83 92 - 14 28 6  110
Skadeverk 21 422  336 14 251 1 747  204  624  984  406  772 1 419 51 68  439  643 27  191 40  129  510
Simpelt skadeverk 20 324  317 13 610 1 632  199  582  927  376  743 1 304 46 63  414  581 22  178 40  120  474
Grovt skadeverk 1 087 16  638  114 5 42 53 30 29  115 5 5 25 62 5 13 - 9 36
Misbruk av forretningshemmelighet 11 3 3 1 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Åger og lykkespill 38 10 1 9 1 1 4 - 5 1 - - - 1 - - - - 6
Forbrytelse i sjøfartsforhold 62 6 - 17 1 1 - - 21 5 1 - - 3 - 1 1 - 10
Heleri og etterfølgende bistand 5 435  198 31 1 149 27 77  370 10  449 2 389 32  120  426 1 481 2  328 7  260  468
Heleri 4 573  168 28  954 23 64  327 10  377 2 074 26  102  361 1 290 -  295 5  226  317
Grovt heleri  228 4 - 37 - 3 5 - 8  120 1 9 24 77 - 9 1 18 32
Annet  634 26 3  158 4 10 38 - 64  195 5 9 41  114 2 24 1 16  119
                                       
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 18 376  634  387 1 529 78  299 1 064 - 3 555 8 114  224  439 2 644 4 607 7  193 83 1 332 1 301
Narkotika, bruk 11 032  283 16  767 45  186  576 - 2 191 5 233  144  284 1 754 2 951 5 95 54  837  844
Narkotika, besittelse 6 391  260 28  616 30  102  469 - 1 304 2 737 77  145  847 1 574 1 93 27  473  345
Narkotika, diverse  953 91  343  146 3 11 19 - 60  144 3 10 43 82 1 5 2 22  112
                                       
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  400 11 - 56 12 2 22 - 82  154 2 4 39  105 - 4 20 1 40
                                       
Forbrytelse mot den militære straffelov  207 5 - 7 - 3 5 - 5  106 1 1 28 71 - 5 2 2 72
                                       
Forbrytelse mot ligningsloven 1 521 39 1  130 28 13  105 3  789  330 56 2 99  154 - 19 10 14 59
Manglende selvangivelse 1 278 33 - 86 22 12 90 3  715  253 54 2 85  104 - 8 7 14 43
Skattesvik  173 5 - 35 3 - 9 - 39 66 1 - 8 46 - 11 3 - 13
Annet 70 1 1 9 3 1 6 - 35 11 1 - 6 4 - - - - 3
                                       
Forbrytelse mot tolloven  113 3 - 17 2 - 1 - 47 28 1 - 9 16 - 2 1 1 13
Smugling  100 3 - 16 2 - 1 - 45 20 1 - 7 10 - 2 1 1 11
Annet 13 - - 1 - - - - 2 8 - - 2 6 - - - - 2
                                       
Forbrytelse mot alkoholloven  334 14 6 50 3 4 10 - 98  134 10 14 29 75 - 6 - 3 12
Omsetting 31 2 2 6 - - - - 5 13 - 2 5 5 - 1 - 1 2
Hjemmebrenning  118 5 1 19 - 1 1 - 32 56 6 8 16 25 - 1 - 1 2
Annet  185 7 3 25 3 3 9 - 61 65 4 4 8 45 - 4 - 1 8
                                       
Forbrytelse mot andre lover  499 51 9  113 14 5 34 -  151 50 7 1 16 19 - 7 6 3 63
                                       
Forseelser  123 553 5 235 13 493 13 948 2 672 3 443 10 823  816 37 459 23 186 1 219  735 6 227 13 637 62 1 306  941 3 422 8 115
                                       
Forseelse mot straffeloven 42 453 1 656 9 718 3 712  842 2 282 6 754  762 7 588 4 956  272  202 1 150 2 940 33  359  251 1 040 2 892
Skadeverk 6 758 40 6 049  168 19 54  123 58 87 96 7 6 17 49 2 15 4 4 56
Naskeri 15 523 81  357  583  435 1 598 4 447  601 3 673 2 654 44  119  700 1 663 16  112 56  640  398
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 7 054  630  845 1 213  106  294  481 43 1 038  606 46 18  119  345 5 73 19 83 1 696
Telefonsjikane 3 427  129 1 863  567 25 60  395 16  111 71 5 - 18 30 - 18 3 16  171
Sjøfartsforseelse 1 705 90 13  163 34 60  129 -  967  153 16 2 71 52 - 12 16 7 73
Annet 7 986  686  591 1 018  223  216 1 179 44 1 712 1 376  154 57  225  801 10  129  153  290  498
                                       
Forseelse mot veitrafikkloven 59 144 2 168 1 886 7 492 1 500  960 2 660 22 21 058 15 805  585  456 4 437 9 632 7  688  423 2 185 2 985
Promillekjøring 8 777  349 11 1 150 16  164 86 -  132 5 912 12 89 2 083 3 463 2  263 64  434  459
Uten gyldig førerkort 11 804  154 4  353 77  278  722 7 3 294 5 027 99  252  965 3 554 3  154  131 1 035  722
Ulovlig hastighet 10 115 42  126  343 90 24  183 1 6 860 1 670  140 36  574  893 1 26 50  228  498
Personskade 8 548  787  137 2 569  502  258  435 4 3 120  355 50 8 90  156 - 51 27 28  326
Annet 19 900  836 1 608 3 077  815  236 1 234 10 7 652 2 841  284 71  725 1 566 1  194  151  460  980
                                       
Forseelse mot løsgjengerloven 4 690 99 9  549 32 63  314 8 2 724  711 91 15  144  357 5 99 25 59 97
Drukkenskap 3 486 64 4  337 22 46  198 7 2 162  514 66 8  114  245 2 79 19 40 73
Ordensforstyrrelse  703 22 4  123 7 8 64 1  328  119 11 4 20 69 3 12 5 9 13
Annet  501 13 1 89 3 9 52 -  234 78 14 3 10 43 - 8 1 10 11
                                       
Forseelse mot politivedtektene 2 468 93 27  236 48 36  206 6 1 541  186 43 6 41 77 - 19 7 22 60
Demonstrasjon 15 - - 7 - - - - 4 1 1 - - - - - - - 3
Urinering  897 22 1 49 6 14 57 -  694 30 8 1 5 15 - 1 - 7 17
Annet 1 556 71 26  180 42 22  149 6  843  155 34 5 36 62 - 18 7 15 40
                                       
Forseelse mot lov om merverdiavgift  415 8 - 44 9 2 28 -  189 89 13 1 34 36 - 5 22 3 21
                                       
Forseelse mot den militære straffelov  243 9 1 9 11 1 11 - 11 71 - 1 24 42 - 4 - -  119
                                       
Forseelse mot tolloven 1 434 29 10  103 22 2 50 -  982  132 34 3 27 59 4 5 11 22 71
Smugling 1 055 15 4 62 14 1 22 -  776 96 29 3 16 41 4 3 6 18 41
Omsetting og besittelse av ufortollet vare 91 5 1 8 1 - 4 - 48 15 2 - 7 6 - - 4 - 5
Annet  288 9 5 33 7 1 24 -  158 21 3 - 4 12 - 2 1 4 25
                                       
Forseelse mot alkoholloven 1 775  101 19  142 16 13 60 2 1 055  302 21 21  125  120 1 14 13 10 42
Omsetting 74 8 1 14 - - - - 15 25 1 3 16 4 - 1 4 1 6
Hjemmebrenning  458 27 7 51 - 2 16 -  181  149 6 7 62 67 1 6 7 4 14
Annet 1 243 66 11 77 16 11 44 2  859  128 14 11 47 49 - 7 2 5 22
                                       
Forseelse mot arbeidsmiljøloven 1 225  192 19  284 33 -  116 1  121 16 8 - 2 1 - 5 34 -  409
                                       
Forseelse mot andre lover 9 706  880 1 804 1 377  159 84  624 15 2 190  918  152 30  243  373 12  108  155 81 1 419
1  Type lovbrudd er definert etter standard gjeldende for kriminalstatistikk 2001. Statistikken over straffesakskjeden viser resultatet av det anmeldte lovbruddet i 1997 slik lovbruddene var registrert ved årets slutt. I løpet av straffesaksgangen kan lovbrudd bli endret slik at det omfatter et annet juridisk forhold enn det som først ble registrert ved anmeldelsen. Avgjørelsene er gjort ut fra det lovbruddet som er angitt i saken ved avsluttet etterforskning, og kan derfor avvike fra de minimumsstraffer som gjelder for det opprinnelig anmeldte lovbruddet.

Standardtegn i tabeller