Statistisk sentralbyrå

43   Straffereaksjoner, etter personens kjønn og alder og type hovedlovbrudd. 2003 (Revidert 14. desember 2005)
Type hovedlovbrudd Reaksjoner i alt Kjønn Alder
Menn Kvinner 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-  Uoppgitt
Alle typer lovbrudd 1 257 046  202 256 46 420 6 622 20 681 25 625 31 271 66 672  105 610  565
                     
Forbrytelser 29 380 25 134 4 232 2 410 5 036 5 244 4 769 7 280 4 622 19
                     
Forbrytelse mot straffeloven 22 609 19 682 2 924 1 919 3 622 3 870 3 694 5 817 3 679 8
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  486  416 70 36 78 85 89  136 60 2
Vold mot offentlig tjenestemann  424  357 67 31 71 74 85  119 42 2
Annet 62 59 3 5 7 11 4 17 18 -
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  174  160 14 15 20 33 31 40 35 -
Innbrudd  172  159 13 15 20 32 31 40 34 -
Annet 2 1 1 - - 1 - - 1 -
Allmennfarlig forbrytelse 6 405 5 410  995  301 1 082 1 308 1 178 1 665  871 -
Forsettelig forvoldelse av ildebrann 4 4 - - - - 1 2 1 -
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 5 5 - - 2 - - 3 - -
Narkotikaforbrytelse 5 710 4 797  913  296 1 024 1 177 1 002 1 437  774 -
Grov narkotikaforbrytelse  600  526 74 5 46  109  151  203 86 -
Annet 86 78 8 - 10 22 24 20 10 -
Falsk forklaring 95 79 15 6 17 11 18 23 19 1
Falsk anklage 75 55 20 12 17 14 9 12 11 -
Pengefalsk 25 22 3 7 4 4 4 5 1 -
Dokumentfalsk  759  581  177 73 82  110  133  226  134 1
Seksualforbrytelse  571  563 8 36 46 74 68  142  205 -
Voldtekt 86 84 2 12 3 13 11 24 23 -
Voldtektsforsøk 4 4 - - - 1 2 1 - -
Incest 1 1 - - - - - - 1 -
Seksuell omgang med barn under 10 år 19 19 - 1 1 - 1 4 12 -
Seksuell omgang med barn under 14 år 84 84 - 6 20 8 7 19 24 -
Seksuell omgang med barn under 16 år 83 82 1 1 9 27 17 10 19 -
Annen seksuell omgang 14 14 - 1 1 - 1 - 11 -
Pornografi 68 68 - 2 3 10 8 26 19 -
Annet  212  207 5 13 9 15 21 58 96 -
Forbrytelse mht. familieforhold 12 9 3 - - 2 1 6 3 -
Forbrytelse mot den personlige frihet  859  824 35 76 96  112  125  247  203 -
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 3 400 3 131  269  450  631  574  454  674  616 1
Legemsfornærmelse 2 317 2 099  218  327  397  364  287  466  476 -
Legemsbeskadigelse  972  932 40  120  216  190  149  182  114 1
Grov legemsbeskadigelse 3 3 - - - 1 1 1 - -
Drapsforsøk 21 21 - 1 - 5 4 5 6 -
Drap 31 27 4 - 4 8 7 6 6 -
Uaktsomt drap 29 26 3 1 6 3 4 8 7 -
Annet 27 23 4 1 8 3 2 6 7 -
Ærekrenkelse 3 3 - - - - - 1 2 -
Underslag  381  262  119 4 66 65 62  105 79 -
Tyveri 5 039 4 453  585  513  920  834  816 1 360  594 2
Simpelt tyveri 2 229 1 801  427  185  355  356  342  645  345 1
Grovt tyveri 2 310 2 184  126  213  460  415  386  617  219 -
Brukstyveri av motorkjøretøy  500  468 32  115  105 63 88 98 30 1
Utpressing og ran  361  332 29 94 80 76 44 48 19 -
Utpressing 16 15 1 - 2 5 1 6 2 -
Ran  202  178 24 64 45 36 22 23 12 -
Grovt ran  137  133 4 30 32 31 20 19 5 -
Utpressing og ran, diverse 6 6 - - 1 4 1 - - -
Bedrageri og utroskap 1 272  961  311 29  113  188  258  376  308 -
Forbrytelse i gjeldsforhold  243  230 13 - - 2 19 95  127 -
Skadeverk  867  805 62  153  201  169  115  140 89 -
Simpelt skadeverk  795  740 55  138  186  158  103  130 80 -
Grovt skadeverk 71 64 7 15 15 11 11 10 9 -
Misbruk av forretningshemmelighet 1 1 - - - - 1 - - -
Heleri og etterfølgende bistand 1 571 1 376  195  113  168  208  269  516  296 1
Heleri 1 396 1 214  182  106  153  191  234  450  261 1
Grovt heleri 66 65 1 - 2 7 15 24 18 -
Annet  109 97 12 7 13 10 20 42 17 -
Annen forbrytelse mot straffeloven 11 10 1 1 1 1 1 - 7 -
                     
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 5 874 4 657 1 217  474 1 383 1 318  974 1 188  537 -
Narkotika, bruk 2 941 2 263  678  313  882  683  429  470  164 -
Narkotika, besittelse 2 921 2 386  535  161  499  632  542  716  371 -
Narkotika, diverse 12 8 4 - 2 3 3 2 2 -
                     
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift 8 7 - - - 1 1 2 3 1
                     
Forbrytelse mot ligningsloven  302  265 37 - - 5 22  100  175 -
                     
Forbrytelse mot tolloven 94 90 4 - 1 4 13 37 39 -
                     
Forbrytelse mot alkoholloven 16 16 - 1 1 1 2 2 9 -
                     
Forbrytelse mot andre lover  477  417 50 16 29 45 63  134  180 10
                     
Forseelser  227 666  177 122 42 188 4 212 15 645 20 381 26 502 59 392  100 988  546
                     
Forseelse mot straffeloven 7 322 5 310 1 987  615  865  945  908 1 813 2 143 33
Skadeverk  113  103 10 18 37 17 13 17 11 -
Naskeri 3 787 2 278 1 509  261  324  452  484  982 1 277 7
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 1 165 1 015  149 90  144  158  133  300  338 2
Telefonsjikane  152  136 16 5 10 19 17 41 60 -
Annet 2 105 1 778  303  241  350  299  261  473  457 24
                     
Forseelse mot veitrafikkloven  200 307  156 771 37 347 3 030 12 710 17 105 23 229 53 224 90 753  256
Promillekjøring 4 559 3 976  583  303  590  601  522  898 1 645 -
Annet  195 748  152 795 36 764 2 727 12 120 16 504 22 707 52 326 89 108  256
                     
Forseelse mot løsgjengerloven 3 233 3 042  191  125  677  667  524  663  574 3
                     
Forseelse mot politivedtektene 1 542 1 434  106 91  352  348  221  308  219 3
                     
Forseelse mot lov om merverdiavgift  136  121 14 - - 2 13 40 79 2
                     
Forseelse mot tolloven 10 956 6 912 2 094  108  510  848 1 109 2 442 5 885 54
                     
Forseelse mot alkoholloven 1 343 1 156  174  185  353  189  135  197  270 14
                     
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  112 34 - - - 1 2 10 21 78
                     
Forseelse mot andre lover 2 715 2 342  275 58  178  276  361  695 1 044  103
1  Omfatter 8 089 reaksjoner, vesentlig for forseelser mot veitrafikkloven og tolloven, som ikke kan fordeles på personens kjønn, og 281 reaksjoner mot firma.

Standardtegn i tabeller