Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

19 Stortingsvalet 2009. Personar med røysterett, gjevne røyster, valdeltaking i prosent etter landsdel, kommuneklasse, sentralitet og kommuneomfang
  Kommunar Personar med røysterett Godkjende røystegjevingar i alt Valdeltaking i prosent Godkjende røyster Godkjende røystegjevingar på førehand. Prosent
Heile landet  430 3 530 785 2 696 366 76,4 2 682 904 24,4
             
Landsdel            
Sør-Austlandet 71  688 428  519 341 75  516 687 20,7
Oslo og Akershus 23  791 790  626 277 79  623 702 25,8
Hedmark og Oppland 48  287 892  213 527 74  212 252 22,9
Agder og Rogaland 56  497 463  380 495 76  378 898 22,1
Vestlandet 95  607 367  467 914 77  465 407 27,0
Trøndelag 49  311 693  236 180 76  234 942 26,7
Nord-Noreg 88  346 152  252 632 73  251 016 26,1
             
Sentralitet            
Kommunar som ikkje fyller krava til reisetid frå tettstadene (minst sentrale kommunar)1  149  347 389  254 757 73,3  253 211 23,3
Kommunar som omfattar ein tettstad på nivå 1 eller som ligg innanfor 45 minutt reisetid frå sentrum i ein slik tettstad (mindre sentrale kommunar) 52  222 353  166 355 74,8  165 380 25,9
Kommunar som omfattar ein tettstad på nivå 2 eller som ligg innanfor ei reisetid på 60 minutt frå ein sentrum i ein slik tettstad (noko sentrale kommunar) 79  622 777  465 333 74,7  463 055 23,3
Kommunar som omfattar ein tettstad på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligg innanfor 75 minutt (for Oslo:90 minutt) reisetid frå sentrum i ein slik tettstad (sentrale kommunar)  150 2 338 266 1 809 921 77,4 1 801 258 24,7
             
Kommuneklasse            
Primærnæringskommunar 91  157 604  116 886 74,2  116 228 22,7
Blanda landbruks- og industrikommunar 59  163 011  121 448 74,5  120 758 19,6
Industrikommunar 66  324 288  244 727 75,5  243 378 21,9
Mindre sentrale, blanda tenesteytings- og industrikommunar 73  295 848  220 341 74,5  219 123 25,1
Sentrale, blanda tenesteytings- og industrikommunar 77 1 018 447  771 527 75,8  767 472 20,9
Mindre sentrale tenesteytingskommunar 30  241 189  177 609 73,6  176 613 26,9
Sentrale tenesteytingskommunar 34 1 330 398 1 043 828 78,5 1 039 332 27,7
             
Kommuneomfang (Folkemengd 01.01.2009)            
0 - 1 999 95 87 793 66 201 75,4 65 808 23,5
2 000 - 4 999  141  344 093  256 884 74,7  255 404 22,0
5 000 - 9 999 88  459 546  344 281 74,9  342 348 22,0
10 000 - 19 999 55  567 367  431 438 76,0  429 084 22,2
20 000 - 49 999 38  817 439  623 458 76,3  620 316 24,3
50 000 - 13 1 254 547  974 104 77,6  969 944 26,9
1  Kommunar som ikkje omfatter nokon av dei kvalifiserte tettstadene på tettstadsnivå 1-3 og ligg heller ikkje innanfor 75 minutt (for Oslo:90 minutt) reisetid til eit landsdelssenter, eller 60 minutt reisetid til ein nivå 2 tettstad, eller 45 minutt reisetid til ein tettstad på nivå 1

Standardtegn i tabeller