Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

1 Kulturell tjenesteyting. Antall foretak, sysselsetting og omsetning, etter næringshovedgruppe. Endelige tall 2005 og foreløpige tall 2006
Næringshovedgruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2
2005 2006 2005 2006 2005 2006
          Millioner kroner
92.1 Film og video 1 685 1 827 2 743 2 996 4 023 4 594
92.2 Radio og fjernsyn  292  317 5 952 6 010 7 573 8 446
92.4 Nyhetsbyråer  970 1 109  800  880  941 1 048
1  Gjennomsnittlig antall personer over året. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.
2  Ikke medregnet merverdiavgift.

Standardtegn i tabeller