Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

1   Kulturell tjenesteyting. Antall foretak, sysselsetting og omsetning, etter næringshovedgruppe. Endelige tall 2003 og foreløpige tall 2004
Næringshovedgruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2. Millioner kroner
2003 2004 2003 2004 2003 2004
92.1 Film og video 1 331 1 469 3 192 2 680 3 061 33 716
92.2 Radio og fjernsyn  287  285 5 360 5 781 6 512 7 056
92.4 Nyhetsbyråer  689  849  840  845  814  903
1  Gjennomsnittlig antall personer over året. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.
2  Ikke medregnet merverdiavgift.
3  Økningen skyldes hovedsakelig fusjon.

Standardtegn i tabeller