Statistisk sentralbyrå

Annen tjenesteytning, strukturstatistikk

1 Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næring. Endelige tall 2010 og foreløpige tall 2011
Næring Antall foretak Sysselsatte personer1 Omsetning
2010 2011 2010 2011 2010 2011
          Millioner kroner2
I alt 10 787 10 917 24 058 24 737 14 478,3 15 271,9
             
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 257 1 248 2 480 2 466 2 048,6 2 093,7
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr  202  211 1 087 1 100 1 010,1 1 054,4
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 055 1 037 1 393 1 366 1 038,4 1 039,2
             
96 Annen personlig tjenesteyting 9 530 9 669 21 578 22 271 12 429,7 13 178,2
1  Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller