Statistisk sentralbyrå

Annen tjenesteytning, strukturstatistikk

1 Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næring. Endelige tall 2009 og foreløpige tall 2010
Næring Antall foretak Sysselsatte personer1 Omsetning
2009 2010 2009 2010 2009 2010
          Millioner kroner2
I alt 10 466 10 661 23 579 24 293 13 928,9 14 681,0
             
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 282 1 260 2 557 2 534 2 089,0 2 108,9
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr  194  200 1 148 1 071 1 026,0 1 010,3
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 088 1 060 1 409 1 463 1 063,0 1 098,6
             
96 Annen personlig tjenesteyting 9 184 9 401 21 022 21 759 11 839,9 12 572,0
1  Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller