Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

1 Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næring. Endelige tall 2008 og foreløpige tall 2009
Næring Antall foretak Sysselsatte personer1 Omsetning
2008 2009 2008 2009 2008 2009
          Millioner kroner2
I alt 10 483 10 470 23 621 24 085 14 114,9 14 784,0
             
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 349 1 287 2 690 2 618 2 748,2 2 771,3
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr  221  194 1 156 1 150 1 015,2 1 026,0
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 128 1 093 1 534 1 468 1 733,0 1 745,3
             
96 Annen personlig tjenesteyting 9 134 9 183 20 931 21 467 11 366,7 12 012,7
1  Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller