Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

1 Personlig tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næring. Endelige tall 2006 og foreløpige tall 2007
Næring Antall foretak Sysselsatte personer1 Omsetning
2006 2007 2006 2007 2006 2007
          Millioner kroner2
93 Annen personlig tjenesteyting 9 094 9 513 24 415 25 736 11 524 12 804
1  Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller