Statistisk sentralbyrå

Personlig tjenesteyting, strukturstatistikk

1   Personlig tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næring. Endelige tall 2004 og foreløpige tall 2005
Næring Antall foretak Sysselsatte personer1 Omsetning
2004 2005 2004 2005 2004 2005
          Millioner kroner2
93 Annen personlig tjenesteyting 8 632 8 922 23 314 24 137 10 041 10 778
1  Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller