Statistisk sentralbyrå

5   Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak1. 2004 og 2005
Næringsundergruppe (NACE) Antall foretak Eiere3 Lønnstakere Sysselsatte personer3 Årsverk Lønnskostnader
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 36 741 38 135 20 936 20 580  121 985  125 881  142 921  146 461  109 620  114 219 46 589,0 51 438,0
45.1 Grunnarbeid 4 206 4 476 2 443 2 402 8 748 9 836 11 191 12 238 7 814 9 155 3 132,1 3 842,5
45.11 Riving av bygninger og flytting av masse 4 206 4 476 2 443 2 402 8 748 9 836 11 191 12 238 7 814 9 155 3 132,1 3 842,5
45.2 Annen bygge- og anleggsvirksomhet 16 812 17 690 9 681 9 757 63 521 65 551 73 202 75 308 56 820 58 392 24 907,0 27 437,8
45.21 Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner 11 739 12 546 6 855 6 995 45 362 46 971 52 217 53 966 40 855 41 856 17 974,0 20 006,4
45.211 Oppføring av bygninger 11 164 11 989 6 648 6 802 39 930 41 648 46 578 48 450 35 740 36 874 15 537,1 17 472,4
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner  575  557  207  193 5 432 5 323 5 639 5 516 5 114 4 982 2 436,8 2 533,9
45.22 Takarbeid  937  941  494  486 2 617 2 736 3 111 3 222 2 325 2 428  910,7 1 002,7
45.221 Blikkenslagerarbeid  660  661  352  341 1 620 1 645 1 972 1 986 1 419 1 443  539,0  573,6
45.229 Takarbeid ellers  277  280  142  145  997 1 091 1 139 1 236  907  985  371,7  429,1
45.23 Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg  253  265 84 93 6 114 5 906 6 198 5 999 5 558 5 540 2 505,5 2 595,3
45.24 Bygging av havne- og damanlegg 15 16 3 3 32  122 35  125 28  116 12,1 50,3
45.25 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 3 868 3 922 2 245 2 180 9 396 9 816 11 641 11 996 8 054 8 451 3 504,8 3 783,1
45.3 Bygginstallasjon 6 287 6 522 2 310 2 260 39 533 39 945 41 843 42 205 36 336 37 220 15 112,8 16 306,1
45.31 Elektrisk installasjonsarbeid 2 851 2 968  935  913 24 311 24 660 25 246 25 573 22 397 22 931 9 380,1 10 204,4
45.32 Isolasjonsarbeid 95  106 38 41  372  435  410  476  338  408  136,2  169,5
45.33 VVS-arbeid 3 250 3 363 1 284 1 256 14 504 14 579 15 788 15 835 13 263 13 624 5 445,7 5 809,3
45.34 Annen bygginstallasjon 91 85 53 50  346  271  399  321  338  258  150,9  122,9
45.4 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 8 917 8 918 6 187 5 860 9 110 9 421 15 297 15 281 7 739 8 405 3 026,5 3 368,6
45.41 Stukkaturarbeid og pussing 5 6 3 4 0 0 3 4 0 0 0,0 0,0
45.42 Snekkerarbeid 5 391 5 264 4 090 3 779 2 475 2 571 6 565 6 350 1 970 2 169  763,1  864,4
45.43 Gulvlegging og tapetsering  750  802  470  466  943  961 1 413 1 427  807  878  340,4  367,6
45.44 Maler- og glassarbeid 2 495 2 588 1 491 1 490 5 031 5 199 6 522 6 689 4 348 4 717 1 693,5 1 893,4
45.441 Malerarbeid 2 220 2 302 1 377 1 370 4 300 4 441 5 677 5 811 3 699 4 030 1 447,4 1 619,3
45.442 Glassarbeid  275  286  114  120  731  758  845  878  649  687  246,1  274,1
45.45 Annen ferdiggjøring av bygninger  276  258  133  121  661  690  794  811  614  641  229,5  243,1
45.5 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell  519  529  315  301 1 073 1 128 1 388 1 429  910 1 047  410,5  483,0
  Omsetning2 Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi Totalt kjøp av varer og tjenester Bruttoinvesteringer
  2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
45 Bygge- og anleggsvirksomhet1  180 881,3  204 579,6  177 874,4  200 722,5 64 107,7 70 456,4  117 706,1  135 843,4 3 032,6 3 955,3
45.1 Grunnarbeid 13 381,9 16 442,3 13 389,7 16 437,4 5 168,4 6 121,3 8 330,1 10 412,1  715,1  825,2
45.11 Riving av bygninger og flytting av masse 13 381,9 16 442,3 13 389,7 16 437,4 5 168,4 6 121,3 8 330,1 10 412,1  715,1  825,2
45.2 Annen bygge- og anleggsvirksomhet  107 890,4  123 776,8  107 354,5  123 409,4 34 165,1 37 625,8 74 279,3 87 556,2 1 553,8 2 049,2
45.21 Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner 82 587,1 95 474,2 82 114,2 95 142,1 24 210,0 26 946,0 58 801,7 69 802,3  905,4 1 046,0
45.211 Oppføring av bygninger 74 436,0 86 434,4 73 948,4 86 086,3 21 261,4 23 659,7 53 546,9 63 979,5  801,8  924,5
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 8 151,0 9 039,8 8 165,7 9 055,8 2 948,6 3 286,3 5 254,8 5 822,8  103,6  121,6
45.22 Takarbeid 2 975,8 3 370,7 2 966,9 3 343,8 1 248,2 1 387,2 1 755,4 1 982,7 48,0 37,8
45.221 Blikkenslagerarbeid 1 728,9 1 884,6 1 717,6 1 862,6  767,6  827,2  978,9 1 057,8 38,0 20,9
45.229 Takarbeid ellers 1 246,8 1 486,1 1 249,3 1 481,1  480,6  560,0  776,5  924,9 10,0 16,8
45.23 Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg 9 212,2 10 277,9 9 212,5 10 299,9 3 338,5 3 379,6 5 904,9 6 944,5  258,2  498,8
45.24 Bygging av havne- og damanlegg 48,3  148,8 48,3  148,8 19,6 61,4 29,2 87,0 2,5 56,2
45.25 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 13 067,0 14 505,2 13 012,6 14 475,0 5 348,8 5 851,6 7 788,1 8 739,7  339,7  410,5
45.3 Bygginstallasjon 45 964,6 49 210,2 43 675,9 45 971,7 18 790,0 20 120,3 27 371,6 29 258,2  479,6  626,7
45.31 Elektrisk installasjonsarbeid 25 768,0 28 013,1 24 091,8 25 516,9 11 398,4 12 362,7 14 479,1 15 678,3  207,5  320,2
45.32 Isolasjonsarbeid  362,9  387,5  363,1  386,6  163,4  192,3  199,9  194,7 7,9 4,8
45.33 VVS-arbeid 19 342,5 20 427,7 18 732,1 19 690,5 7 032,8 7 406,7 12 392,1 13 156,8  261,1  292,2
45.34 Annen bygginstallasjon  491,3  381,9  488,9  377,7  195,5  158,6  300,6  228,3 3,1 9,6
45.4 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 12 119,0 13 487,8 11 931,0 13 240,1 5 301,0 5 809,0 6 873,0 7 717,9  208,4  291,3
45.41 Stukkaturarbeid og pussing 2,0 2,9 2,0 2,9 0,9 1,6 1,1 1,3 0,0 -0,2
45.42 Snekkerarbeid 4 773,8 5 255,2 4 761,2 5 224,5 1 958,1 2 143,2 2 844,5 3 136,4  126,3  169,8
45.43 Gulvlegging og tapetsering 1 369,8 1 490,5 1 341,6 1 453,3  560,8  596,2  824,9  894,2 8,5 21,5
45.44 Maler- og glassarbeid 5 308,1 5 984,9 5 165,8 5 803,2 2 485,8 2 747,2 2 829,7 3 252,2 68,1 85,5
45.441 Malerarbeid 4 405,2 4 977,4 4 303,5 4 830,1 2 134,0 2 360,0 2 272,4 2 625,7 56,2 68,9
45.442 Glassarbeid  902,9 1 007,6  862,3  973,1  351,7  387,2  557,3  626,5 11,9 16,6
45.45 Annen ferdiggjøring av bygninger  665,3  754,3  660,4  756,1  295,5  320,8  372,8  433,9 5,5 14,6
45.5 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 1 525,4 1 662,5 1 523,3 1 663,9  683,1  780,1  851,9  899,0 75,6  162,8
1  Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.
3  Sysselsettingstallene kan ikke sammenlignes direkte fra 2004 til 2005 på grunn av en liten endring i beregningsmetoden for eiere.

Standardtegn i tabeller