Statistisk sentralbyrå


1   Antall årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. 1980-1999
Personellgruppe    1980    1990    1991    1992    1993    1994    19952    1996    1997    19983    1999
Årsverk i alt 41 138 46 507 46 369 46 513 47 426 47 893 50 129 52 111 53 470 55 752 57 639
Leger 3 614 4 576 4 570 4 754 4 922 5 057 5 402 5 739 6 202 6 605 6 869
Offentlig godkjente sykepleiere 11 358 14 794 15 089 15 353 15 979 16 455 17 484 18 416 19 443 20 188 21 103
Hjelpepleiere 7 074 6 629 6 282 5 920 5 754 5 155 5 175 5 090 5 042 4 909 4 933
Barnepleiere - - - - - 436 361 348 344 354 302
Annet personell i pasientrettet arbeid 1 885 634 574 622 487 384 486 562 430 530 283
Jordmødre 527 820 845 866 901 921 973 1 039 1 048 1 078 1 125
Fysioterapeuter 650 675 686 687 713 762 794 826 851 911 954
Bioingeniører og fysiokjemikere 1 383 2 255 2 200 2 320 2 443 2 540 2 608 2 753 2 809 2 955 3 037
Radiografer 423 729 778 824 834 955 954 994 1 047 1 174 1 224
Ergoterapeuter 119 143 158 153 163 164 186 209 227 256 278
Arbeidsterapeuter o.a. arb.terapipersoner - 55 24 36 25 32 30 37 55 79 86
Vernepleiere - - - - - - - 22 14 10 19
Sosionomer 60 56 53 58 65 153 160 154 159 149 167
Psykologer 199 167 150 152 148 77 96 115 118 105 127
Administrasjons- og kontorpersonell 4 095 5 147 5 181 5 336 5 455 5 854 6 376 6 575 6 851 7 580 7 983
Annet personell 9 751 9 827 9 779 9 432 9 537 8 948 9 044 9 233 8 831 8 870 9 149
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.
3  Tall for 1998 avviker fra tidligere publiserte endelige tall.

Standardtegn i tabeller