Statistisk sentralbyrå

7 Aktivitet og årsverk, psykisk helsevern. Helse Sør-Øst 4. 2007-
  2007 20085
Psykisk helsevern for vaksne    
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 2 711 2 582
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 9 517 8 114
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  845 583  791 293
Utskrivingar av døgnpasientar 25 503 26 529
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3  568 418  651 266
     
Psykisk helsevern for barn og unge    
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  194  183
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 2 095 1 868
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 48 311 47 342
Utskrivingar av døgnpasientar  951  936
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3  321 025  345 181
1  Årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar.
3  Endra takstreglar f.o.m. 2005 medførar at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.
4  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
5  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Standardtegn i tabeller