Statistisk sentralbyrå

6 Aktivitet og årsverk, psykisk helsevern. Helse Nord. 2002-2008
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 20084
Psykisk helsevern for vaksne              
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  440  429  424  416  427  426  413
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 1 502 1 493 1 546 1 630 1 653 1 802 1 575
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  131 458  131 645  133 537  131 386  130 014  129 489  126 034
Utskrivingar av døgnpasientar 4 972 4 739 4 725 4 834 5 224 5 512 5 798
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3 63 249 66 771 72 552 80 358 91 803  100 172  106 057
               
Psykisk helsevern for barn og unge              
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 36 35 30 30 34 39 39
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern  364  368  394  405  441  468  379
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 10 337 8 230 8 407 8 530 9 046 9 396 9 791
Utskrivingar av døgnpasientar  143  154  168  216  260  256  265
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3 31 764 36 471 37 523 59 313 69 774 74 281 81 368
1  Årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar.
3  Endra takstreglar f.o.m. 2005 medførar at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.
4  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Standardtegn i tabeller