Statistisk sentralbyrå

5 Aktivitet og årsverk, psykisk helsevern. Helse Midt-Norge. 2002-2008
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 20084
Psykisk helsevern for vaksne              
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  679  646  667  648  643  594  574
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 1 877 1 992 2 011 2 090 2 087 2 038 1 935
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  214 298  208 775  202 369  200 858  191 900  175 834  175 140
Utskrivingar av døgnpasientar 5 191 5 670 5 935 6 170 6 659 6 747 7 179
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3 85 283 93 320  104 329  123 852  142 596  157 951  172 432
               
Psykisk helsevern for barn og unge              
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 33 37 37 39 39 40 40
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern  339  347  368  410  447  457  405
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 7 387 7 728 8 681 9 018 8 462 9 038 9 037
Utskrivingar av døgnpasientar  267  280  326  373  292  462  417
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3 28 264 35 742 41 238 62 241 61 118 67 234 79 331
1  Årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar.
3  Endra takstreglar f.o.m. 2005 medførar at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.
4  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Standardtegn i tabeller