Statistisk sentralbyrå

4 Aktivitet og årsverk, psykisk helsevern. Helse Vest. 2002-2008
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 20084
Psykisk helsevern for vaksne              
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 1 239 1 207 1 127 1 079 1 074 1 014  956
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 2 950 3 063 3 127 3 137 3 232 3 302 2 775
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  421 600  409 922  380 852  353 094  341 896  327 024  307 291
Utskrivingar av døgnpasientar 7 059 8 388 8 071 8 592 9 392 9 091 10 046
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte ta3  102 500  127 824  128 902  156 096  162 089  182 059  210 178
               
Psykisk helsevern for barn og unge              
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 49 54 58 62 63 61 61
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern  509  540  569  603  640  663  383
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 12 925 15 021 14 529 14 579 15 249 14 094 13 230
Utskrivingar av døgnpasientar  234  544  473 1 006 1 063  430  568
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3 43 690 54 074 63 573 87 735 90 708  100 901  111 910
1  Årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar.
3  Endra takstreglar f.o.m. 2005 medførar at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.
4  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Standardtegn i tabeller