Statistisk sentralbyrå

3 Aktivitet og årsverk, psykisk helsevern. Helse Sør. 2002-2006.
  2002 2003 2004 2005 2006
Psykisk helsevern for vaksne          
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  933  913  849  804  796
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 2 528 2 597 2 705 2 609 2 658
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  293 102  273 994  250 847  246 281  241 404
Utskrivingar av døgnpasientar 6 838 7 655 7 935 8 320 8 583
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3  128 175  155 886  161 959  191 514  212 508
           
Psykisk helsevern for barn og unge          
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 42 50 51 45 44
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern  434  495  522  543  605
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 8 343 14 802 12 212 9 299 9 600
Utskrivingar av døgnpasientar  216  352  274  294  352
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3 43 825 51 944 57 197 88 232  115 351
1  Årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar.
3  Endra takstreglar f.o.m. 2005 medførar at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.

Standardtegn i tabeller