Statistisk sentralbyrå

2 Aktivitet og årsverk, psykisk helsevern. Helse Øst. 2002-2006
  2002 2003 2004 2005 2006
Psykisk helsevern for vaksne          
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 1 995 1 952 1 954 1 969 1 923
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 5 947 5 946 5 968 6 280 6 718
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  655 072  627 732  609 853  630 200  629 171
Utskrivingar av døgnpasientar 11 786 12 743 13 848 14 485 15 765
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3  236 177  265 588  288 589  336 034  346 354
           
Psykisk helsevern for barn og unge          
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern  152  161  155  155  155
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern 1 220 1 217 1 180 1 242 1 373
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern 41 865 43 789 43 557 46 454 41 864
Utskrivingar av døgnpasientar  383  496  535  572  515
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern. Absolutte tal3 71 944 93 980 98 031  141 623  175 964
1  Årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar.
3  Endra takstreglar f.o.m. 2005 medførar at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.

Standardtegn i tabeller