Statistisk sentralbyrå

1 Aktivitet og årsverk, psykisk helsevern. Heile landet. 2002-2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20086
Psykisk helsevern for vaksne
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern for vaksne 5 439 5 296 5 169 5 039 4 990 4 769 4 557
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern for vaksne 15 058 15 325 15 596 15 928 16 533 16 705 14 398
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern for vaksne 1 764 007 1 702 884 1 627 694 1 601 523 1 575 915 1 482 824 1 405 959
Utskrivingar av døgnpasientar i psykisk helsevern for vaksne 36 920 40 469 42 065 43 854 47 246 47 055 49 861
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern for vaksne. Absolutte tal5  618 256  709 523  756 918  888 080  956 202 1 008 600 1 139 933
Psykisk helsevern for barn og unge
Døgnplassar i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern for barn og unge  312  337  331  331  335  334  323
Årsverk1 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern for barn og unge 2 866 2 968 3 033 3 203 3 507 3 682 3 035
Opphaldsdøgn i institusjonar og avdelingar i psykisk helsevern for barn og unge 80 857 89 570 87 386 87 880 84 221 80 839 79 400
Utskrivingar av døgnpasientar i psykisk helsevern for barn og unge 1 243 1 826 1 776 2 461 2 482 2 099 2 186
Polikliniske konsultasjonar2 i institusjonar, avdelingar og poliklinikkar i psykisk helsevern for barn og unge. Absolutte tal5  219 487  272 211  297 562  439 144  512 915  563 441  617 790
Paragraf brukt ved innlegging av døgnpasientar i institusjonar i psykisk helsevern. 2002-2006. Absolutte tal3
I alt 38 464 42 197 43 774 47 172 49 829 48 857 51 054
Frivillig døgnopphald 2-1 28 429 31 785 34 388 36 401 39 753 39 132 41 655
Frivillig døgnopphald med kontrakt 2-2  762  514  373  350  442  343  287
Tvungen observasjon med døgnopphald 3-5 første ledd og 3-2 4 507 4 940 4 595 5 687 4 472 4 442 4 084
Tvungent psykisk helsevern med døgnopphald 3-5 første ledd og 3-3 4 432 4 489 4 322 4 597 5 077 4 869 4 953
Dømd til psykisk helsevern med døgnopphald 15 30 33 26 30 30 31
Døgnopphald med heimel i anna lovverk4, samt ikkje fordelt  305  440 63  111 55 41 44
1  Årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar.
3  Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999.
4  Lov om barneverntenester og lov om sosiale tenester.
5  Endra takstreglar f.o.m. 2005 medførar at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.
6  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Standardtegn i tabeller