Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

2 Årsverk i luftambulansen etter utdanningskategori og helseregion. 2010
Helseregion Totalt Piloter Redningsmenn Teknikere Leger2 Sykepleiere2
Hele landet  325  138 44 29 76 38
Helseregion Sør-Øst 1 92 32 18 9 23 10
Helseregion Vest 48 11 11 3 23 0
Helseregion Midt-Norge 55 18 8 4 14 11
Helseregion Nord  130 77 7 13 16 17
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
2  Fra og med 2007 er årsverk knyttet til underleverandører av ambulansetjenester inkludert.
Kilde: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 2010.

Standardtegn i tabeller