Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

3 Avtalte årsverk og avtalte årsverk eksklusive lange fravær1 i spesialisthelsetjenesten2, etter utdanning. 4. kvartal 2007 og 20083
  2007 2008
  Avtalte årsverk Avtalte årsverk ekskl. lange fravær Avtalte årsverk Avtalte årsverk ekskl. lange fravær
Spesialisthelsetjenesten i alt  104 944 94 675  105 214 94 182
Helse- og sosialfaglig utdanning 77 782 69 999 79 530 70 777
Ikke helse- eller sosialfaglig utdanning/Annen utdanning 25 814 23 453 23 877 21 760
Uoppgitt utdanning 1 349 1 224 1 808 1 645
1  Lange fravær omfatter legemeldt sykefravær og fødselspermisjoner.
2  Spesialisthelsetjenesten omfatter alt personell ansatt i helseforetak, regionale helseforetak og private enheter med og uten driftsavtale med helseforetakene.
3  Tall for 4. kvartal 2008 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller