Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

2 Avtalte årsverk og avtalte årsverk eksklusive lange fravær1 i spesialisthelsetjenesten2, etter helseregion. 4. kvartal 2007 og 20083
  2007 2008
  Avtalte årsverk Avtalte årsverk ekskl. lange fravær Avtalte årsverk Avtalte årsverk ekskl. lange fravær
Spesialisthelsetjenesten i alt  104 944 94 675  105 214 94 182
         
Helseforetak i alt 92 018 82 921 92 035 82 266
Sør-Øst 50 871 45 810 51 355 45 966
Vest 16 948 15 316 16 246 14 430
Midt-Norge 13 117 11 792 13 170 11 822
Nord 11 081 10 004 11 262 10 048
         
Regionale helseforetak i alt  820  768  945  895
Sør-Øst  321  301  415  393
Vest 38 35 35 32
Midt-Norge  290  273  302  286
Nord  172  159  194  182
         
Private enheter med driftsavtale i alt 7 603 6 900 8 343 7 532
Sør-Øst 4 558 4 157 4 443 4 027
Vest 1 467 1 329 2 170 1 957
Midt-Norge  588  531  841  760
Nord  991  885  889  788
         
Private enheter uten driftsavtale i alt 4 504 4 085 3 890 3 489
Sør-Øst 2 958 2 682 2 992 2 685
Vest  708  637  169  152
Midt-Norge  519  471  400  360
Nord  318  296  329  292
1  Spesialisthelsetjenesten omfatter alt personell ansatt i helseforetak, regionale helseforetak og private enheter med og uten driftsavtale med helseforetakene.
2  Tall for 4. kvartal 2008 er foreløpige.
3  Lange fravær omfatter legemeldt sykefravær og fødselspermisjoner.

Standardtegn i tabeller