Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

1 Arbeidsforhold, sysselsatte, avtalte årsverk og avtalte årsverk eksklusive lange fravær i spesialisthelsetjenesten1. 4 kvartal 2007 og 20082
  2007 2008
Arbeidsforhold i alt  129 773  129 700
Helseforetak  113 082  112 814
Regionale helseforetak  883  994
Private enheter med driftsavtale 9 676 10 689
Private enheter uten driftsavtale 6 132 5 203
     
Sysselsatte i alt  127 881  127 766
Helseforetak  111 496  111 175
Regionale helseforetak  872  986
Private enheter med driftsavtale 9 429 10 431
Private enheter uten driftsavtale 6 084 5 174
     
Avtalte årsverk i alt  104 944  105 214
Helseforetak 92 018 92 035
Regionale helseforetak  820  945
Private enheter med driftsavtale 7 603 8 343
Private enheter uten driftsavtale 4 504 3 890
     
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær i alt3 94 675 94 182
Helseforetak 82 921 82 266
Regionale helseforetak  768  895
Private enheter med driftsavtale 6 900 7 532
Private enheter uten driftsavtale 4 085 3 489
1  Spesialisthelsetjenesten omfatter alt personell ansatt i helseforetak, regionale helseforetak og private enheter med og uten driftsavtale med helseforetakene.
2  Tall for 4. kvartal 2008 er foreløpige.
3  Lange fravær omfatter legemeldt sykefravær og fødselspermisjoner.

Standardtegn i tabeller