Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

4 Sosialhjelpsmottakarar med og uten innvandrarbakgrunn, etter alder. 2009 1
Alder I alt Befolkninga elles Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre Uoppgitt Prosent innvandrarar
I alt  117 727 81 788 33 486 2 453 28
           
- 19 år 6 061 4 760 1 235 66 20
20 - 24 år 20 011 15 499 4 229  283 21
25 - 29 år 16 242 11 252 4 616  374 28
30 - 39 år 29 173 19 135 9 329  709 32
40 - 49 år 25 461 17 048 7 940  473 31
50 - 59 år 14 188 9 880 3 992  316 28
60 - 66 år 4 622 2 985 1 517  120 33
67 år og eldre 1 966 1 229  628  109 32
Uoppgitt 3 - - 3 -
1  Innvandrarbefolkninga består av personar med to utanlandsfødde foreldre: førstegenerasjonsinnvandrarar som har innvandra til Noreg og personar som er fødde i Noreg med to foreldre som er fødde i utlandet.

Standardtegn i tabeller