Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

9   Sosialhjelpsmottakarar med og utan innvandrarbakgrunn, etter alder. 20061, 2
Alder I alt Resten av befolkninga Innvandrarbefolkninga Vestlege innvandrarar3 Ikkje-vestlege innvandrarar4 Uoppgitt Prosent innvandrarar
I alt  122 402 88 029 33 661 2 134 31 527  712 28
               
- 19 år 5 758 4 467 1 259 50 1 209 32 22
20 - 24 år 21 058 16 085 4 871  164 4 707  102 23
25 - 29 år 16 638 12 304 4 197  197 4 000  137 25
30 - 39 år 31 642 22 338 9 059  451 8 608  245 29
40 - 49 år 26 009 18 235 7 657  592 7 065  117 29
50 - 59 år 13 708 10 121 3 532  407 3 125 55 26
60 - 66 år 4 211 2 844 1 357  191 1 166 10 32
67 år og eldre 3 375 1 635 1 729 82 1 647 11 51
Uoppgitt 3 - - - - 3 -
1  Innvandrarbefolkninga består av personar med to utanlandsfødde foreldre: førstegenerasjonsinnvandrarar som har innvandra til Noreg og personar som er fødde i Noreg med to foreldre som er fødde i utlandet.
2  Tal for Austevoll og Nesset er frå 2005.
3  Innvandrarar frå Norden, Vest-Europa (unnateke Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania.
4  Innvandrarar frå Aust-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia.

Standardtegn i tabeller