Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

8   Sosialhjelpsmottakarar etter tilhøve til trygdesystemet og familiefase. 2005
Familiefase I alt Dagpengar Sjukepengar Attføringspengar Alderspensjon Uførepensjon Overgangsstønad Medisinsk
rehabilitering
Anna trygd Inga trygd
I alt  128 964 6 223 2 314 11 337 3 813 14 620 3 483 3 600 1 599 81 975
                     
Einslege menn 48 521 2 571  818 4 003  773 5 425 - 1 205  341 33 385
- 19 år 2 934 25 5 36 - 21 - 21 24 2 802
20 - 24 år 10 511  409 85  546 -  127 -  209   9 070
25 - 44 år 23 622 1 606  455 2 578 - 1 998 -  751  170 16 064
45 - 66 år 10 695  531  273  843 14 3 279 -  224 82 5 449
67 år og eldre  759 - - -  759 - - -   -
                     
Einslege kvinner 26 679  862  409 2 654 1 809 4 362 -  726  338 15 519
- 19 år 2 360 16 13 33 - 18 - 39 21 2 220
20 - 24 år 6 247  193 82  458 - 96 -  180 55 5 183
25 - 44 år 9 247  426  200 1 535 - 1 268 -  360  110 5 348
45 - 66 år 7 035  227  114  628 19 2 980 -  147  152 2 768
67 år og eldre 1 790 - - - 1 790 - - -   -
                     
Einslege med barn under 18 år 23 838 1 200  532 2 549  252 2 380 3 130  880  540 12 375
Menn 5 923  436  130  578 81  774  127  189 82 3 526
Kvinner 17 915  764  402 1 971  171 1 606 3 003  691  458 8 849
                     
Par uten barn under 18 år 14 981  649  237  950  868 1 543 -  342  122 10 270
                     
Par med barn under 18 år 14 932  941  318 1 181  111  910  353  446  257 10 415
                     
Uoppgitt 13 - - - - - - 1 1 11

Standardtegn i tabeller