Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

7   Sosialhjelpsmottakarar etter arbeidssituasjon og familiefase. 2005
Familiefase I alt Arbeid heiltid Arbeid deltid På statlege
arbeidsmarknadstiltak
På kommunale tiltak Under utdanning Arbeidslaus Ikkje arbeidssøkjar Introduksjons-
ordningskurs
Uoppgitt
I alt  128 964 7 793 9 005 7 019 1 938 8 603 40 960 51 420 2 018  208
                     
Einslege menn 48 521 2 393 1 747 2 820  718 3 024 18 928 18 369  456 66
- 19 år 2 934 68 84  140 48  761 1 397  394 32 10
20 - 24 år 10 511  406  482  797  209 1 316 5 329 1 780  175 17
25 - 44 år 23 622 1 411  870 1 462  347  857 9 250 9 159  236 30
45 år og eldre 11 454  508  311  421  114 90 2 952 7 036 13 9
                     
Einslege kvinner 26 679 1 005 2 208 1 323  271 2 264 7 031 12 411  141 25
- 19 år 2 360 46  153 98 20  673  954  394 19 3
20 - 24 år 6 247  236  695  393  112  925 2 543 1 285 51 7
25 - 44 år 9 247  448  810  587 90  563 2 498 4 184 56 11
45 år og eldre 8 825  275  550  245 49  103 1 036 6 548 15 4
                     
Einslege med barn under 18 år 23 838 1 645 2 661 1 283  177 1 428 6 751 9 699  147 47
Menn 5 923  491  243  368 27  224 2 173 2 352 26 19
Kvinner 17 915 1 154 2 418  915  150 1 204 4 578 7 347  121 28
                     
Par uten barn under 18 år 14 981 1 040  949  697  383  913 4 385 6 041  546 27
                     
Par med barn under 18 år 14 932 1 710 1 440  896  389  974 3 861 4 895  728 39
                     
Uoppgitt 13 - - - - - 4 5 - 4

Standardtegn i tabeller