Statistisk sentralbyrå

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mars. 2008, 2009 og 2010. Millionar kroner (Retta 5. mai 2010 kl. 12.40)
  2008 2009 2010 Endring i prosent
  2008-2009 2009-2010
Fordelte skattar i alt  157 752  202 850  189 237 28,6 -6,7
Ordinær skatt til primærkommunen 30 215 32 018 34 217 6,0 6,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 6 157 6 539 6 684 6,2 2,2
Arbeidsgjevaravgift 1 38 325 41 139 40 661 7,3 -1,2
Medlemsavgift til folketrygda 23 272 25 451 26 412 9,4 3,8
Fellesskatt til staten 53 222 55 642 52 883 4,5 -5,0
Ordinær skatt til staten 6 035 6 817 7 028 13,0 3,1
Ordinær skatt på oljeutvinning  137 13 026 8 156 . -37,4
Særskatt på oljeutvinning -55 22 175 13 120 . -40,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  444 43 76 -90,3 77,7
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  132 419  142 494  144 794 7,6 1,6
Ordinær skatt til primærkommunen 29 417 31 277 33 659 6,3 7,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 6 014 6 398 6 578 6,4 2,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 38 325 41 139 40 661 7,3 -1,2
Medlemsavgift til folketrygda 23 241 25 430 26 411 9,4 3,9
Fellesskatt til staten 29 690 32 474 31 354 9,4 -3,4
Ordinær skatt til staten 5 288 5 732 6 055 8,4 5,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  444 43 76 -90,3 77,7
           
Upersonlege skattytarar 25 204 60 270 44 444  139,1 -26,3
Ordinær skatt til primærkommunen  759  715  561 -5,8 -21,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  130  131  102 1,1 -22,1
Fellesskatt til staten 23 498 23 145 21 534 -1,5 -7,0
Ordinær skatt til staten  735 1 078  971 46,7 -10,0
Ordinær skatt på oljeutvinning  137 13 026 8 156 . -37,4
Særskatt på oljeutvinning -55 22 175 13 120 . -40,8
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 5 - - - -
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - - -
Medlemsavgift til folketrygda - - - - -
Ordinær skatt til staten 5 - - - -
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m.  124 85 -1 -31,2 -101,4
Ordinær skatt til primærkommunen 39 25 -3 -35,4 -110,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 13 10 4 -26,4 -60,9
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 . . . . .
Medlemsavgift, folketrygda 31 21 1 -32,5 -93,9
Fellesskatt til staten 33 23 -6 -31,8 -124,8
Ordinær skatt til staten 7 7 2 1,2 -71,5
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller