Statistisk sentralbyrå

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar - Desember 2001, 2002 og 2003. Millionar kroner
  2001 2002 2003 Endring i prosent
  2001-2002 2002-2003
Fordelte skattar  442 309  428 197  449 743 -3,2 5,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 690 17 533 17 981 -0,9 2,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 42 003 33 495 37 600 -20,3 12,3
Særskatt på oljeutvinning 64 745 53 125 59 786 -17,9 12,5
Fellesskatt til staten 88 538  103 262  100 552 16,6 -2,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 35 443 15 462 16 765 -56,4 8,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 68 984 72 012 76 445 4,4 6,2
Medlemsavgift til folketrygda 52 653 56 592 60 475 7,5 6,9
Arbeidsgjevaravgift 1 71 620 75 928 79 455 6,0 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  635  789  685 24,3 -13,1
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  295 086  306 628  316 784 3,9 3,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 16 962 16 850 16 918 -0,7 0,4
Fellesskatt til staten 50 091 70 129 67 096 40,0 -4,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 35 266 15 248 16 577 -56,8 8,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 67 764 70 931 75 421 4,7 6,3
Medlemsavgift til folketrygda 52 748 56 753 60 632 7,6 6,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 71 620 75 928 79 455 6,0 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  635  789  685 24,3 -13,1
           
Etterskotsordninga  147 674  122 239  133 584 -17,2 9,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  798  734 1 107 -8,0 50,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 42 003 33 495 37 600 -20,3 12,3
Særskatt på oljeutvinning 64 745 53 125 59 786 -17,9 12,5
Fellesskatt til staten 38 545 33 352 33 631 -13,5 0,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2  241  241  236 -0,2 -2,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 343 1 292 1 224 -3,8 -5,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 15 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 9 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - 6 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -451 -670 -639 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -70 -50 -53 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -124 -212 -206 : :
Medlemsavgift, folketrygda -95 -161 -157 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -98 -220 -174 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -64 -27 -49 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller