Statistisk sentralbyrå


1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai 1998, 1999 og 2000. Millionar kroner
  1998 1999 2000 Endring i prosent
  1998-1999 1999-2000
Fordelte skattar 140 438 143 667 156 024 2,3 8,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 972 6 673 7 394 11,7 10,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 5 599 1 474 4 190 -73,7 184,3
Særskatt på oljeutvinning 7 071 1 589 4 254 -77,5 167,6
Fellesskatt til staten 30 916 36 010 38 353 16,5 6,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 11 741 13 387 15 269 14,0 14,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 29 006 29 195 29 106 0,7 -0,3
Medlemsavgift til folketrygda 21 920 23 845 24 488 8,8 2,7
Arbeidsgjevaravgift 1 28 039 31 373 32 806 11,9 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 171 117 162 -31,7 38,6
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 115 339 127 565 132 477 10,6 3,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5 941 6 661 7 062 12,1 6,0
Fellesskatt til staten 22 123 23 793 24 402 7,6 2,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 10 893 13 241 15 124 21,6 14,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 26 275 28 561 28 436 8,7 -0,4
Medlemsavgift til folketrygda 21 895 23 817 24 482 8,8 2,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevinga1 28 039 31 373 32 806 11,9 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 171 117 162 -31,7 38,6
           
Etterskotsordninga 24 991 15 984 23 520 -36,0 47,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 4 327 -76,6 7 916,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 5 599 1 474 4 190 -73,7 184,3
Særskatt på oljeutvinning 7 071 1 589 4 254 -77,5 167,6
Fellesskatt til staten 8 769 12 187 13 944 39,0 14,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 838 130 140 -84,5 8,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 2 695 598 663 -77,8 10,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 9 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 6 - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 2 - - : :
Medlemsavgift til folketrygda 0 - - : :
           
Rente- og innfordringsutgifter m.m. 97 117 26 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 6 8 3 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 32 35 7 : :
Medlemsavgift, folketrygda 24 28 5 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 24 29 6 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 9 15 3 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller