Statistisk sentralbyrå


1   Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-desember. 1997, 1998 og 1999. Millioner kroner
  1997 1998 1999 Endring i prosent
  1997-1998 1998-1999
Fordelte skatter 276 010 287 866 296 490 4,3 3,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 861 12 609 13 897 6,3 10,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 15 707 9 288 5 679 -40,9 -38,9
Særskatt på oljeutvinning 19 533 10 973 6 123 -43,8 -44,2
Fellesskatt til staten 53 372 66 558 73 137 24,7 9,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 23 382 24 802 28 622 6,1 15,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 58 130 60 573 58 272 4,2 -3,8
Medlemsavgift til folketrygden 41 212 44 703 47 368 8,5 6,0
Arbeidsgiveravgift 1 52 279 57 734 62 880 10,4 8,9
Skatt på utbytte til utlandske aksjonærer 531 622 508 17,2 -18,3
           
Forskottsordningen medregnet arbeidsgiveravgift 218 797 240 727 257 920 10,0 7,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 715 12 445 13 593 6,2 9,2
Fellesskatt til staten 37 934 47 512 48 000 25,3 1,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 22 019 22 939 28 404 4,2 23,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 53 003 54 665 57 105 3,1 4,5
Medlemsavgift til folketrygden 41 315 44 806 47 427 8,4 5,8
Arbeidsgiveravgift, fellesinnkrevingen 1 52 279 57 734 62 880 10,4 8,9
Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer 531 622 508 17,2 -18,3
           
Etterskottsordningen 57 609 47 527 38 790 -17,5 -18,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 168 178 314 5,5 76,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 15 707 9 288 5 679 -40,9 -38,9
Særskatt på oljeutvinning 19 533 10 973 6 123 -43,8 -44,2
Fellesskatt til staten 15 529 19 154 25 188 23,3 31,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 420 1 918 255 35,1 -86,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 5 250 6 014 1 229 14,6 -79,6
           
Etterlignet skatt og skatt av gevinst ved salg av aksjer mv. 0 13 0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 0 9 0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 0 4 0 : :
Medlemsavgift til folketrygden - 0 - : :
           
Rente- og innfordringsutgifter mv. -396 -403 -220 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -22 -23 -11 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -122 -111 -62 : :
Medlemsavgift, folketrygden -103 -103 -58 : :
Arbeidsgiveravgift,folketrygden1 - - - : :
Fellesskatt til staten -91 -108 -51 : :
Fylkesskatt(inkl. Oslo)2 -57 -55 -36 : :
1  Sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte er ikke tatt med.
2  Fra og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylke.

Standardtegn i tabeller