Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer

2 Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. 2010 og 2011. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
  2010 2011
  Millioner kroner Antall personer Millioner kroner Antall personer Gjennomsnitt for de med beløp
Bruttoinntekt 1 389 099 3 834 400 1 479 756 3 896 197  379 800
Av dette          
Personinntekt lønn 1 002 991 2 884 736 1 061 770 2 934 149  361 900
Av dette          
Lønn og honorarer  909 620 2 732 397  964 382 2 774 350  347 600
Skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring 4 774 1 704 751 5 001 1 735 843 2 900
Fri bil 4 666 56 316 4 893 59 490 82 300
Beregnet fordel ved elektronisk kommunikasjon 2 497  643 974 2 581  665 413 3 900
Dagpenger 11 606  185 538 10 676  177 387 60 200
Arbeidsavklaringspenger1 32 759  211 936 35 177  220 353  159 600
           
Personinntekt pensjoner  232 765 1 148 836  253 850 1 181 639  214 800
Av dette          
Alderspensjon fra folketrygd  115 368  629 677  129 271  681 942  189 600
Uførepensjon fra folketrygden 51 807  308 716 54 641  316 283  172 800
Tjenestepensjon mv. 50 150  717 502 53 181  733 385 72 500
Av dette          
Avtalefestet pensjon 10 661 64 720 . . .
Avtalefestet pensjon i offentlig sektor 2 . . 11 201 61 921  180 900
Avtalefestet pensjon i privat sektor . .  300 10 062 29 800
           
Næringsinntekt 75 106  274 502 79 240  279 131  283 900
           
Kapitalinntekter 73 823 3 783 932 81 358 3 850 288 21 100
Av dette          
Renteinntekter 18 893 3 776 233 22 552 3 843 085 5 900
Skattepliktig utbytte 26 694  322 394 28 703  367 815 78 000
Skattefritt utbytte og gevinst 3 750  475 704 3 067  502 508 6 100
Gevinst ved salg av verdipapir 11 422  206 856 12 359  190 974 64 700
           
Inntektsfradrag  371 953 3 763 817  397 968 3 825 485  104 000
Av dette          
Minstefradrag  224 884 3 649 826  236 230 3 710 682 63 700
Netto reiseutgifter 6 136  410 592 6 405  425 574 15 000
Renteutgifter 85 264 2 724 913 93 907 2 780 410 33 800
Tap ved salg av verdipapir 7 861  115 602 9 830  162 174 60 600
           
Særfradrag 16 313  995 982 10 629  369 362 28 800
           
Alminnelig inntekt etter særfradrag 3 1 012 056 3 741 596 1 085 774 3 798 708  285 800
           
Antall personer 17 år og eldre   3 870 146   3 932 250  
1  Fram til 1 mars 2010 er postene tidsbegrenset uførestønad og attførings- og rehabiliteringspenger lagt sammen.
2  Inkluderer avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1. januar 2011
3  Negative beløp satt lik 0.

Standardtegn i tabeller