Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer

2 Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. 2009 og 2010. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
  2009 2010
  Millioner kroner Millioner kroner Antall personer med beløp Gjennomsnitt for de med beløp Gjennomsnitt for alle
Bruttoinntekt 1 322 032 1 389 099 3 834 400  362 300  358 900
Av dette          
Personinntekt lønn  963 861 1 002 991 2 884 736  347 700  259 200
Av dette          
Lønn og honorarer  877 522  909 620 2 732 397  332 900  235 000
Skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring 4 717 4 774 1 704 751 2 800 1 200
Fri bil 4 564 4 666 56 316 82 900 1 200
Beregnet fordel ved elektronisk kommunikasjon 2 459 2 497  643 974 3 900  600
Dagpenger 9 305 11 606  185 538 62 600 3 000
Arbeidsavklaringspenger1 29 406 32 759  211 936  154 600 8 500
           
Personinntekt pensjoner  218 875  232 765 1 148 836  202 600 60 100
Av dette          
Alderspensjon fra folketrygd  107 668  115 368  629 677  183 200 29 800
Uførepensjon fra folketrygden 49 327 51 807  308 716  167 800 13 400
Tjenestepensjon mv. 56 700 60 811  754 110 80 600 15 700
Av dette:          
Avtalefestet pensjon 9 602 10 661 64 720  164 700 2 800
           
Næringsinntekt 71 868 75 106  274 502  273 600 19 400
           
Kapitalinntekter 63 780 73 823 3 783 932 19 500 19 100
Av dette          
Renteinntekter 20 243 18 893 3 776 233 5 000 4 900
Skattepliktig utbytte 21 759 26 694  322 394 82 800 6 900
Skattefritt utbytte og gevinst 2 952 3 750  475 704 7 900 1 000
Gevinst ved salg av verdipapir 7 251 11 422  206 856 55 200 3 000
           
Inntektsfradrag  366 310  371 953 3 763 817 98 800 96 100
Av dette          
Minstefradrag  214 656  224 884 3 649 826 61 600 58 100
Netto reiseutgifter 5 861 6 136  410 592 14 900 1 600
Renteutgifter 89 988 85 264 2 724 913 31 300 22 000
Tap ved salg av verdipapir 9 341 7 861  115 602 68 000 2 000
           
Særfradrag 16 466 16 313  995 982 16 400 4 200
           
Alminnelig inntekt etter særfradrag 2  952 100 1 012 056 3 741 596  270 500  261 500
           
Antall personer 17 år og eldre 3 813 425 3 870 146      
1  Fram til 1 mars 2010 er postene tidsbegrenset uførestønad og attførings- og rehabiliteringspenger lagt sammen.
2  Negative beløp satt lik 0.

Standardtegn i tabeller