Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer, inntekt og formue

2 Skattepliktige inntekter og formue for bosatte personer 17 år og eldre. 2008 og 2009. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt2
  2008 2009
  Millioner kroner Millioner kroner Antall personer med beløp Gjennomsnitt for de med beløp Gjennomsnitt for alle
Bruttoinntekt 1 298 582 21 322 032 23 779 681  349 800  346 700
Av dette          
Personinntekt lønn  923 856  963 861 2 846 593  338 600  252 800
Personinntekt pensjoner  205 331  218 875 1 133 059  193 200 57 400
Næringsinntekt 72 962 71 868  273 500  262 800 18 800
Kapitalinntekter 87 496 63 780 3 729 838 17 100 16 700
Av dette          
Renteinntekter 38 366 20 243 3 721 547 5 400 5 300
Skattepliktig utbytte 21 789 21 759  250 951 86 700 5 700
Skattefritt utbytte og gevinst 3 261 2 952  354 822 8 300  800
Gevinst ved salg av verdipapir 12 239 7 251  116 750 62 100 1 900
           
Inntektsfradrag  389 698  366 310 3 715 312 98 600 96 100
Av dette          
Minstefradrag  202 396  214 656 3 599 853 59 600 56 300
Reiseutgifter 5 421 5 861  396 124 14 800 1 500
Renteutgifter  124 457 89 988 2 692 546 33 400 23 600
Tap ved salg av verdipapir 16 654 9 341  149 865 62 300 2 500
           
Særfradrag 16 509 16 466  975 025 16 900 4 300
           
Alminnelig inntekt etter særfradrag 1  905 881  952 100 3 684 296  258 400  249 700
           
Skattepliktig bruttoformue 2 445 840 2 645 132 3 745 198  706 300  693 600
Skattepliktig bruttofinanskapital 1 468 532 1 585 908 3 725 491  425 700  415 900
Av dette          
Bankinnskudd  684 189  709 619 3 709 461  191 300  186 100
Andeler i aksjefond 64 996 93 821 1 019 597 92 000 24 600
Aksjer og verdipapirer  516 868  576 386  552 535 1 043 200  151 100
           
Skattepliktig realkapital  977 308 1 059 224 2 586 645  409 500  277 800
Av dette          
Likningsverdi av boligeiendom  584 191  668 496 1 933 379  345 800  175 300
           
-Gjeld 1 932 1112 2 050 6362 2 706 443  757 7002  537 7002
           
Skattepliktig nettoformue  515 5882  594 4962 3 776 175  157 400  155 9002
           
Utlignet skatt  320 377  333 577 3 440 468 97 000 87 500
           
Antall personer 17 år og eldre 3 760 372 3 813 425      
1  Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt, negative beløp satt lik 0.
2  Rettet 19.01.2011
Kilde: Skattestatistikk for personer. Inntekt og formue, 2009.

Standardtegn i tabeller