Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer, inntekt og formue

2 Skattepliktige inntekter og formue for busette personar 17 år og eldre, etter kvartilfordelt bruttoinntekt.2007. Gjennomsnitt i kroner for alle
  Alle personar Kvartilfordelt bruttoinntekt
  1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil
Toppskattegrunnlag  296 000 79 600  211 200  326 400  567 000
Personinntekt næring 16 600 2 000 5 600 10 300 48 500
           
Bruttoinntekt  322 500 82 300  218 400  336 100  653 200
Av dette          
Personinntekt lønn  227 500 38 600  114 000  269 400  487 900
Personinntekt pensjoner 51 500 38 900 91 500 46 500 29 000
Næringsinntekt 19 300 2 000 6 200 11 400 57 700
Kapitalinntekter 21 600 2 700 6 100 7 800 69 800
Av dette          
Renteinntekter 7 300 2 100 4 800 5 300 17 200
Skattepliktig utbyte 4 100  100  200  400 15 700
Skattefritt utbyte  500 0  100  100 1 900
Vinst ved sal av aksjar 6 100  200  500 1 000 22 700
           
Inntektsfrådrag 87 700 34 100 74 000  100 600  142 000
Av dette          
Minstefrådrag 50 900 27 300 55 500 60 900 59 800
Reiseutgifter 1 400  100  600 1 900 3 000
Renteutgifter 24 300 4 200 12 200 27 100 53 900
Tap ved sal av verdipapirer 1 400  200  400  700 4 200
Særfrådrag 4 400 5 100 8 200 3 000 1 400
           
Allmenn inntekt etter særfrådrag  232 500 45 600  137 000  233 400  514 100
           
Skattepliktig bruttoformue  614 900  174 900  370 300  475 200 1 439 200
Skattepliktig bruttofinanskapital  379 300  110 300  197 400  226 800  982 700
Av dette          
Bankinnskot  169 800 73 600  145 200  148 700  311 800
Partar i aksjefond 26 600 7 900 16 100 20 900 61 500
Aksjar og andre verdipapirer  120 300 17 700 16 100 28 100  419 400
           
Skattepliktig realkapital  235 600 64 700  173 000  248 400  456 600
Av dette          
Likningsverdi av bustadeigedom  138 200 43 000  118 400  159 800  231 700
Annan fast eigedom 51 300 13 600 30 900 46 100  114 600
           
-Gjeld  485 200  126 200  239 400  512 900 1 062 400
           
Skattepliktig nettoformue  129 700 48 800  130 900 -37 600  376 800
           
Utlikna skatt 81 600 7 900 38 700 78 700  200 800
           
Talet på personar 17 år og eldre 3 702 232  925 552  925 556  925 557  925 567
Kjelde: Skattestatistikk for personar. Inntekt og formue, 2007.

Standardtegn i tabeller