Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer, inntekt og formue

1 Skattepliktige inntekter og formue for busette personar 17 år og eldre. 2006 og 2007. Millionar kroner, talet på personar med beløp og gjennomsnitt for alle
  2006 2007
  Millionar kroner Millionar kroner Talet på personar med beløp Gjennomsnitt for alle
Toppskattegrunnlag 1 001 553,7 1 095 991,3 3 568 897  296 000
Personinntekt næring 57 023,6 61 458,7  249 007 16 600
         
Bruttoinntekt 1 070 934,6 1 194 035,1 3 673 280  322 500
Av dette        
Personinntekt lønn  766 749,7  842 288,4 2 744 382  227 500
Personinntekt pensjoner  177 885,7  190 698,9 1 114 582 51 500
Næringsinntekt 66 256,0 71 589,2  279 790 19 300
Kapitalinntekter 53 560,7 80 051,0 3 617 700 21 600
Av dette        
Renteinntekter 14 247,7 27 170,4 3 608 636 7 300
Skattepliktig utbyte 6 757,2 15 199,1  286 869 4 100
Skattefritt utbyte  649,0 1 952,8  265 451  500
Vinst ved sal av aksjar 21 274,9 22 664,2  266 341 6 100
         
Inntektsfrådrag  279 601,7  324 600,0 3 616 022 87 700
Av dette        
Minstefrådrag  173 328,6  188 334,5 3 498 155 50 900
Reiseutgifter 5 119,4 5 212,5  396 214 1 400
Renteutgifter 63 039,5 90 146,3 2 603 618 24 300
Tap ved sal av verdipapirer 5 433,8 5 055,6  143 861 1 400
Særfrådrag 16 253,3 16 395,5  964 684 4 400
         
Allmenn inntekt etter særfrådrag  783 692,3  860 857,5 3 583 252  232 500
         
Skattepliktig bruttoformue 2 013 727,2 2 276 612,3 3 633 597  614 900
Skattepliktig bruttofinanskapital 1 211 945,2 1 404 186,5 3 611 447  379 300
Av dette        
Bankinnskot  569 260,9  628 768,4 3 591 687  169 800
Partar i aksjefond 94 504,4 98 536,4 1 043 434 26 600
Aksjar og andre verdipapirer  345 734,3  445 428,3  483 271  120 300
         
Skattepliktig realkapital  801 782,0  872 425,8 2 507 046  235 600
Av dette        
Likningsverdi av bustadeigedom  455 984,8  511 734,9 1 807 920  138 200
Annan fast eigedom  182 504,7  189 925,2 2 147 292 51 300
         
-Gjeld 1 609 967,9 1 796 385,2 2 593 962  485 200
         
Skattepliktig nettoformue  403 759,3  480 227,1 3 665 747  129 700
         
Utlikna skatt  271 086,0  301 937,6 3 353 858 81 600
         
Talet på personar 17 år og eldre 3 647 395 3 702 232    
Kjelde: Skattestatistikk for personar. Inntekt og formue, 2007.

Standardtegn i tabeller