Statistisk sentralbyrå

3 Gjennomsnittleg formue og inntekt for busette personar 17 år og eldre. Personar med og utan gjeld, etter alder. 2005.(Rettet 30. april 2008)
Alder Bankinnskot Aksjar og andre verdi- papirer Likningsverdi av bustadeigedom Gjeld1 Skattepliktig netto- formue1 Brutto- inntekt Talet på personar
Alle personar              
I alt  143 200 85 300 99 000  397 300 67 200  306 700 3 607 800
17 - 24 35 300 17 000 7 700  117 500 -44 200  104 400  448 575
25 - 34 67 000 39 800 64 200  550 600 -310 400  282 600  623 690
35 - 44 98 000 89 600  112 300  629 300 -183 400  377 200  691 925
45 - 54  140 900  127 700  133 000  536 500 85 200  421 100  621 053
55 - 66  210 100  132 100  135 900  339 800  374 000  366 900  616 347
67 - 79  272 300  101 100  124 300  120 800  501 400  241 100  390 334
80 -  314 800 60 300 98 000 55 900  479 300  187 900  215 876
               
Med gjeld              
I alt  119 200 97 500  114 800  578 900 -80 200  351 700 2 476 378
17 - 24 35 500 18 800 11 700  190 700 -106 600  124 400  276 555
25 - 34 65 800 41 100 69 700  641 100 -388 900  297 500  535 690
35 - 44 94 600 95 700  122 700  762 400 -287 500  401 300  571 204
45 - 54  133 900  141 900  150 400  694 900 -16 200  455 400  479 629
55 - 66  192 300  154 600  164 000  520 000  284 900  420 300  402 764
67 - 79  241 700  146 600  168 200  298 100  445 200  297 900  158 103
80 -  310 700  116 100  170 100  230 200  497 800  251 800 52 433
               
Utan gjeld              
I alt  195 700 58 500 64 400 0  389 400  208 100 1 131 422
17 - 24 35 000 14 100 1 200 0 56 100 72 200  172 020
25 - 34 74 400 31 700 30 900 0  166 900  191 900 88 000
35 - 44  114 300 60 600 63 200 0  308 600  263 300  120 721
45 - 54  164 800 79 600 73 600 0  428 600  305 000  141 424
55 - 66  243 600 89 800 82 800 0  541 900  266 100  213 583
67 - 79  293 100 70 200 94 400 0  539 700  202 400  232 231
80 -  316 200 42 400 74 900 0  473 400  167 400  163 443
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2005.
1Tallene er rettet 30. april 2008.

Standardtegn i tabeller