Statistisk sentralbyrå

1 Skattepliktige inntekter og formue for busette personar 17 år og eldre, etter kjønn. Talet på personar og millionar kroner. 2005.(Rettet 30. april 2008)
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
  Talet på personar med beløp Millionar kroner
Toppskattegrunnlag 3 458 524 1 710 254 1 748 270  937 739,0  559 211,3  378 527,7
             
Bruttoinntekt i alt 3 569 518 1 755 408 1 814 110 1 106 390,0  691 495,4  414 894,6
Av dette:            
Lønnsinntekt 2 621 632 1 344 811 1 276 821  709 460,2  428 224,7  281 235,5
Næringsinntekt  287 213  202 328 84 885 78 459,4 62 220,2 16 239,2
Pensjonar og trygd 1 086 522  443 583  642 939  169 253,3 84 305,8 84 947,5
Kapitalinntekter 3 569 519 1 755 409 1 814 110  142 570,4  112 284,5 30 285,9
Av dette:            
Renteinntekter 3 452 556 1 697 771 1 754 785 10 269,5 6 557,5 3 712,0
Vinst ved sal av aksjar  263 910  158 060  105 850 18 526,8 15 258,3 3 268,5
Aksjeutbyte medr. utanlandsk aksjeutbyte  380 578  254 308  126 270 99 340,7 79 382,0 19 958,6
             
Skattepliktig bruttoformue 3 528 139 1 736 262 1 791 877 1 675 669,7 1 117 101,4  558 568,4
Skattepliktig brutto finanskapital 3 496 795 1 719 974 1 776 821 1 020 974,1  676 672,8  344 301,3
Av dette:            
Bankinnskot 3 469 059 1 706 338 1 762 721  516 726,9  292 814,0  223 912,9
Partar i aksjefond og obligasjonsfond  969 935  481 576  488 359 73 273,5 45 741,0 27 532,4
Aksjar og andre verdipapir  499 353  334 294  165 059  234 423,2  182 445,7 51 977,5
             
Skattepliktig realkapital 2 430 684 1 336 260 1 094 424  654 695,7  440 428,6  214 267,1
Av dette:            
Likningsverdi av bustadeigedom 1 736 569  973 158  763 411  357 179,6  213 214,1  143 965,5
Annan fast eigedom 2 068 316 1 142 398  925 918  142 936,5  103 693,3 39 243,2
             
-Gjeld1 2 475 959 1 384 592 1 091 367 1 433 357,0 1 014 566,2  418 790,7
             
Skattepliktig nettoformue1 3 570 538 1 762 109 1 808 429  242 282,1  102 528,6  139 753,6
             
Utlikna skatt 3 278 780 1 641 144 1 637 636  259 022,8  170 352,8 88 670,0
             
Talet på personar 17 år og eldre 3 607 800 1 772 773 1 835 027      
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2005.
1Tallene er rettet 30. april 2008.

Standardtegn i tabeller