Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

3   Hovudpostar frå likninga for busette personar 17 år og eldre. Lønnstakarar og pensjonistar samt personlege næringsdrivande. Gjennomsnitt i kroner. 2003
  I alt Lønnstakarar
og pensjonsistar
Personlege
næringsdrivande
Toppskattegrunnlag  241 000  234 100  307 700
       
Bruttoinntekt i alt  271 400  257 500  405 400
Av dette      
Lønnsinntekt  183 900  188 200  142 500
Næringsinntekt i alt1 (medr. skattepliktige sjukepengar i næringsverks.) 15 400 0  163 900
Pensjonar og trygd 42 600 44 700 22 600
Kapitalinntekt 25 800 22 700 55 700
Av dette      
Renter av bankinnskot m.m 5 600 5 100 10 100
Inntekt av prosentlikna bustadeigedom 2 000 1 900 2 700
Vinst ved sal av aksjar 1 400 1 100 3 500
Aksjeutbyte medr. utanlandsk aksjeutbyte 15 300 12 900 39 200
       
Inntektsfrådrag 69 100 66 100 98 300
Av dette      
Minstefrådrag 37 100 38 100 27 000
Tap ved sal av aksjar 2 300 1 900 6 200
       
Allmenn inntekt etter særfrådrag  200 500  188 600  314 900
       
Bruttoformue  411 400  349 300 1 012 500
Brutto finanskapital  239 000  207 700  541 600
Av dette      
Bankinnskot  130 600  122 200  212 400
Partar i aksjefond 11 500 10 500 21 700
Obligasjons- og pengemarknadsfond 5 300 5 000 8 000
Aksjar og andre verdipapirer 57 500 46 900  160 500
       
Realkapital  172 400  141 600  471 000
Av dette      
Faste eigedomar, anlegg og skog  133 800  114 900  317 100
       
-Gjeld  321 500  284 600  678 100
       
Nettoformue 90 000 64 700  334 500
       
Utlikna skatt 65 700 61 100  110 000
       
Talet på personar 17 år og eldre 3 550 549 3 217 903  332 646
1  Næringsinntekt fråtrekt jordbruksfrådrag.
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2003.

Standardtegn i tabeller