Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

2   Hovudpostar frå likninga for busette personar 17 år og eldre. Lønnstakarar og pensjonistar samt personlege næringsdrivande. Gjennomsnitt i kroner. 2004
  I alt Lønnstakarar
og pensjonsistar
Personlege
næringsdrivande
Toppskattegrunnlag  249 200  241 400  323 600
       
Bruttoinntekt i alt  280 500  264 400  434 000
Av dette      
Lønnsinntekt  189 000  193 200  149 000
Næringsinntekt i alt (medr. skattepliktige sjukepengar i næringsverks.) 17 300 0  182 300
Pensjonar og trygd 44 900 47 100 24 200
Kapitalinntekt 27 100 22 900 67 100
Av dette:      
Renter av bankinnskot m.m 2 600 2 400 5 200
Inntekt av prosentlikna bustadeigedom 1 900 1 800 2 700
Vinst ved sal av aksjar 2 800 2 400 7 300
Aksjeutbyte medr. utanlandsk aksjeutbyte 17 500 14 700 44 600
       
Inntektsfrådrag 65 600 62 200 97 500
Av dette      
Minstefrådrag1 38 100 39 200 28 200
Tap ved sal av aksjar 1 700 1 400 5 200
       
Allmenn inntekt etter særfrådrag  212 900  199 000  345 400
       
Bruttoformue  436 600  369 900 1 073 700
Brutto finanskapital  259 700  225 100  590 600
Av dette      
Bankinnskot  137 300  127 800  227 800
Partar i aksjefond 13 200 12 000 25 300
Obligasjons- og pengemarknadsfond 5 400 5 000 8 700
Aksjar og andre verdipapirer 63 100 52 700  162 600
       
Realkapital  176 900  144 800  483 100
Av dette      
Faste eigedomar, anlegg og skog  136 100  116 800  320 600
       
-Gjeld  355 600  314 600  746 300
       
Nettoformue 81 100 55 300  327 400
       
Utlikna skatt 68 900 63 700  118 700
       
Talet på personar 17 år og eldre 3 575 299 3 236 201  339 098
1  Tal retta 21. april 2006.
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2004.

Standardtegn i tabeller