Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

1   Hovudpostar frå sjølvmeldinga. Busette personar 17 år og eldre. 2001-2003. Millionar kroner og talet på personar med beløp på postane
  2001 2002 2003
  Mill. kr Talet på personar Mill. kr Talet på personar Mill. kr Talet på personar
Bruttoinntekt i alt  855 596,9 3 483 856  927 385,7 3 501 846  963 459,1 3 519 458
Av dette            
Lønnsinntekt  584 293,8 2 524 367  627 721,6 2 575 846  652 854,1 2 587 200
Næringsinntekt i alt (medr. skattepliktige sjukepengar i næringsverks.)1 56 596,3  290 844 58 880,3  289 722 354 320,4  3274 710
Pensjonar og trygd  142 473,1 1 127 026  142 114,2 1 050 662  151 400,0 1 057 062
Renter av bankinnskot m.m. 24 208,4 3 402 515 25 861,5 3 420 993 19 791,0 3 428 103
Inntekt av prosentlikna bustadeigedom 8 134,1 1 742 129 7 364,1 1 742 353 6 964,6 1 776 235
Vinst ved sal av aksjar 8 256,3  167 119 4 192,1 82 772 4 821,1  129 993
Aksjeutbyte medr. utanlandsk aksjeutbyte 13 238,9  327 395 42 546,3  338 866 54 492,5  346 819
             
Inntektsfrådrag  225 307,3 3 428 156  245 047,8 3 447 228  245 419,1 3 462 565
Av dette            
Minstefrådrag  114 426,9 3 314 418  123 321,4 3 330 910  131 616,9 3 344 654
Reiseutgifter 5 949,1  525 599 5 988,4  514 995 6 209,6  518 514
Pensjonspremie 3 798,9  916 925 4 056,2  929 046 4 297,3  922 304
Underskot i næring 5 968,5 80 473 8 168,6 86 054 10 936,3 91 914
Renter av gjeld 65 396,0 2 291 129 70 527,0 2 313 479 64 146,7 2 349 729
Innbetaling til individuell pensjonsavtale 1 123,5  119 932 1 091,4  114 503 1 190,0  113 460
Tap ved sal av aksjar 9 513,5  142 998 11 790,9  258 035 8 226,2  174 363
             
Allmenn inntekt  630 289,9 3 481 506  682 339,7 3 499 449  718 040,0 3 517 454
             
Bruttoformue 1 376 265,9 3 437 899    1 406 811,6 3 458 967    1 460 791,1 3 478 524
Bruttofinanskapital  766 175,2 3 409 488  786 392,7 3 430 871  848 602,4 3 449 251
Av dette            
Bankinnskot  393 461,2 3 378 131  438 400,9 3 401 440  463 844,1 3 420 423
Partar i aksjefond 44 329,5  974 723 27 261,2  908 245 40 973,8  871 743
Aksjar og andre verdipapir  209 364,4  519 864  198 857,3  518 321  204 262,5  504 174
             
Realkapital  610 090,7 2 294 032  620 418,9 2 329 386  612 188,7 2 359 907
Av dette            
Faste eigedomar, anlegg og skog  477 408,6 1 893 994  486 740,7 1 942 464  475 092,4 1 983 841
             
-Gjeld  948 420,7 2 272 024 1 037 517,2 2 330 068 21 141 393,3 2 369 799
Nettoformue  427 845,3 3 468 685  369 294,4 3 490 537 2 319 397,8 3 513 158
             
Utlikna skatt  219 033,9 3 245 851  226 236,1 3 256 574  232 868,7 3 261 731
             
Talet på personar 17 år og eldre   3 509 517   3 530 459   3 550 549
1  Endring i rutinar og fristar ved likninga av næringsdrivande for inntektsåret 2003 gjer at næringsinntekta ikkje heilt kan samanliknast med åra før.
2  Talet er retta 7. februar 2005.
3  Talet er retta 24. februar 2005.
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2003.

Standardtegn i tabeller