Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting, hovedtall (registerbasert)

15 Sysselsatte i Den norske kirke, etter kjønn og virksomhet
Virksomhet 2005 1 2006 1 2007 1 2008 1 2009 2 2010 2
I alt Menn Kvinner Endring siste år Endring siste år
I alt 8 715 8 804 9 016 8 744 8 727 8 751 4 274 4 477 24 0,3
                     
Religiøs virksomhet 7 636 7 726 8 039 7 802 7 901 7 944 4 124 3 820 43 0,5
Helse, omsorg, sosiale tjenester  163  146  140  122 39 38 1 37 -1 -2,6
Barnehager og skolefritidsordninger  689  714  608  598  557  537 41  496 -20 -3,6
Offentlig administrasjon tilknyttet kirke med mer  217  207  217  206  209  213  105  108 4 1,9
Annen virksomhet 10 11 12 16 21 19 3 16 -2 -9,5
1  Religiøs virksomhet omfatter næring 91310 - Religiøse organisasjoner og næring 93030 - Begravelsesvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier. Helse, omsorg og sosiale tjenester omfatter næringene 85339 - Andre sosialtejenester utenfor institusjon, 85333 - Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede, 85313 - Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede, og 85118 - Somatiske sykehjem. Barnehager og skolefritidsordninger omfatter tilsvarende næringer (85331 og 85327). Offentlig administrasjon tilknyttet kirke med mer omfatter tilsvarende næring (75120) . Andre virksomheter omfatter næringene 93020 - Frisering og annen skjønnhetspleie, 70202 - Utleie av egen fast eiendom el., 55301 - Restaurant- og Kafedrift og 55520 Cateringvirksomhet.
2 Religiøs virksomhet omfatter næring 94.910 Religiøse organisasjoner og næring 96.030 Begravelsesvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier. Helse, omsorg og sosiale tjenester omfatter næringene 87.102 Somatiske sykehjem, 87.301 Aldershjem, 87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner, 87.305 Barneboliger, 88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede, 88.103 Eldresentre og 88.999 Andre sosiale tjenester uten botilbud. Barnehager og skolefritidsordninger omfatter næringene 88.911 og 88.913. Offentlig administrasjon tilknyttet kirke med mer omfatter næring 84.120 . Andre virksomheter omfatter næringene 56.101 Drift av restauranter og kafeeer, 56.210 Cateringvirksomhet, 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers og 96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie.

Standardtegn i tabeller