Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering

1 Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner
  2006 2007 2008 2009 2010 20111
Eigedelar i alt  878 373 1 042 796 1 332 638 1 296 334 1 471 383 1 523 876
Anleggsmidlar  626 222  730 359  945 013  942 582 1 023 007 1 084 065
Immaterielle eigedelar i utlandet 2 235 3 112 4 355 2 279 2 311 1 450
Varige driftsmidlar i utlandet 56 416 59 289 65 212 58 735 70 836 71 409
Finansielle anleggsmidlar i utlandet  567 571  667 958  875 445  881 569  949 860 1 011 207
Av dette            
Investeringar i utanlandske datterselskap, anna føretak innanfor eige konsern eller tilknytte selskap  416 754  517 193  660 100  655 721  735 199  778 576
Lån til føretak i same konsern  121 847  119 129  160 456  173 314  170 718  192 313
Omløpsmidlar  252 151  312 437  387 626  353 752  448 377  439 811
Fordringar i utlandet  194 536  246 618  336 275  300 404  380 670  365 249
Investeringar i utlandet 19 423 28 677 27 236 20 670 26 630 29 460
Bankinnskott i utlandet 38 192 37 142 24 116 32 677 41 077 45 101
             
Gjeld i alt  612 729  751 880 1 003 893 1 002 833 1 143 614 1 145 177
Langsiktig gjeld  401 713  439 246  574 129  656 218  715 375  750 540
Av dette            
Obligasjonslån i utlandet 89 459 97 697  118 823  153 662  153 990  163 049
Gjeld til utenlandske kredittinstitusjonar 75 731 88 153  115 539 98 004  105 025 99 056
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern  229 401  239 972  316 622  387 628  439 055  472 009
             
Kortsiktig gjeld  211 016  312 634  429 764  346 614  428 239  394 637
Kortsiktig gjeld til utenlandske selskap innanfor eige konsern  101 024  189 460  288 539  238 068  266 651  239 504
1  Førebelse tal.

Standardtegn i tabeller