Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2009-2011. Millioner kroner
  2009 2010 20111
Anleggsmidler 5 814 029 6 328 660 6 760 433
Immaterielle eiendeler  207 263  223 625  344 520
Varige driftsmidler 1 939 168 2 073 083 2 208 778
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger 1 136 975 1 245 657 :
Anlegg under utførelse  155 258  161 856 :
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  222 248  219 878 :
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  252 679  269 180 :
Kontormaskiner o.l. 13 252 13 348 :
Andre driftsmidler  158 757  163 163 :
Finansielle anleggsmidler 3 667 597 4 031 953 4 207 135
Investeringer i datter- og konsernseslskap 2 340 233 2 505 244 :
Investeringer i tilknyttede selskap  183 646  244 879 :
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  735 219  872 127 :
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  247 895  248 538 :
Andre fordringer  160 604  161 164 :
       
Omløpsmidler 2 421 421 2 649 944 2 779 647
Varelager  266 030  282 466  250 852
Fordringer 1 379 393 1 482 744 1 638 759
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  473 021  488 980  551 347
Andre fordringer på selskap i samme konsern  678 803  793 304 :
Andre kortsiktige fordringer  227 569  200 461 :
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  230 482  279 499  239 513
Bankinnskudd og kontanter  545 517  605 235  650 523
       
SUM EIENDELER 8 235 449 8 978 605 9 540 080
       
Egenkapital 3 380 647 3 752 300 3 854 537
Innskutt egenkapital 1 962 465 2 127 196 2 238 806
Aksjekapital  666 820  696 107  728 216
Overkursfond mv. 1 295 645 1 431 088 1 073 783
Opptjent egenkapital 1 418 182 1 625 104 1 615 731
Fond for vurderingsforskjeller 24 280 28 791 :
Annen egenkapital 1 593 091 1 818 393 :
Udekket tap  199 189  222 080 :
       
Gjeld 4 854 802 5 226 305 5 685 543
Avsetning for forpliktelser  386 111  402 576  445 166
Annen langsiktig gjeld 2 427 763 2 562 752 2 265 328
Konvertible lån og obligasjonslån  213 125  238 197 :
Gjeld til kredittinstitusjoner  896 370  928 364  957 044
Gjeld til selskap i samme konsern 1 010 530 1 075 381  755 099
Øvrig langsiktig gjeld  307 738  320 810 :
Kortsiktig gjeld 2 040 928 2 260 977 2 975 049
Konvertible lån og sertifikatlån 31 191 23 672 :
Kassakreditt  134 417  128 935 :
Leverandørgjeld  302 718  350 953  321 455
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  187 185  212 425  374 137
Avsatt utbytte  114 442  133 825 :
Forskudd fra kunder 46 534 43 861 :
Gjeld til selskap i samme konsern  798 604  910 603  730 434
Skyldig lønn, feriepenger mv. 64 472 67 523 :
Øvrig kortsiktig gjeld  361 364  389 180 :
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 235 449 8 978 605 9 540 080
       
Antall foretak  199 665  203 509  196 222
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller