Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2009-2011. Millioner kroner
Resultatregnskap 2009 2010 20111
Driftsinntekter 3 930 261 4 230 889 4 544 765
Salgsinntekter 3 674 185 3 975 723 4 127 243
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 42 906 43 730 :
Offentlige tilskudd/refusjon 25 706 27 934 :
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 91 749 96 084 :
Gevinst ved avgang anleggsmidler 16 579 31 115 :
Andre driftsinntekter  164 948  143 762 :
       
Driftskostnader 3 511 236 3 716 871 3 864 724
Varekostnad 1 826 306 1 971 369 2 276 090
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer 4 860 -1 808 :
Lønnskostnad  649 448  661 418  680 028
Lønn, feriepenger, mv.  522 408  539 652 :
Arbeidsgiveravgift 71 482 73 336 :
Andre personalkostnader 55 557 48 430 :
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  191 600  190 681  224 462
Øvrige driftskostnader  843 883  893 403 :
Fremmedytelse og underentreprise  150 900  156 008 :
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 58 442 52 568 :
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 19 664 19 919 :
Kostnad lokaler og kontorkostnad  121 247  128 413 :
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 71 632 76 887 :
Reparasjon og vedlikehold 38 973 40 174 :
Fremmed tjeneste 84 919 86 806 :
Kostnad transportmidler 25 349 27 945 :
Reise- og diettkostnad 23 690 23 299 :
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 44 850 48 163 :
Tap ved avgang anleggsmidler 3 528 2 665 :
Tap på fordringer 13 875 12 829 :
Andre driftskostnader  186 814  217 728 :
       
Driftsresultat  419 024  514 018  680 042
       
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 95 833  138 559  168 780
Renteinntekter 80 253 73 950 70 066
Annen finansinntekt  330 013  301 712 :
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 41 122 11 766 :
Nedskrivning finansielle eiendeler 63 096 39 950 83 558
Rentekostnader  141 303  132 302  129 827
Annen finanskostnad  158 751  125 892 :
       
Resultat av finansielle poster  184 072  227 843 11 083
       
Ordinært resultat før skattekostnad  603 096  741 861  691 125
       
Ekstraordinær inntekt 2 096  298 :
Ekstraordinær kostnad 1 983 2 663 :
Andre resultatkomponenter 1 324  341 :
       
Skattekostnad  246 315  283 109  349 880
       
Årsresultat  358 217  456 728  351 841
       
Avsatt utbytte  125 562  145 036  156 390
       
Antall foretak  199 665  203 509  196 222
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller