Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2008-2010. Millioner kroner
  2008 2009 2010*
Anleggsmidler 5 598 381 5 814 029 6 564 040
Immaterielle eiendeler  199 130  207 263  277 871
Varige driftsmidler 1 822 685 1 939 168 2 199 666
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger 1 081 359 1 136 975 :
Anlegg under utførelse  142 039  155 258 :
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  204 225  222 248 :
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  224 978  252 679 :
Kontormaskiner o.l. 15 666 13 252 :
Andre driftsmidler  154 418  158 757 :
Finansielle anleggsmidler 3 576 566 3 667 597 4 086 502
Investeringer i datter- og konsernseslskap 2 245 074 2 340 233 :
Investeringer i tilknyttede selskap  183 380  183 646 :
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  781 591  735 219 :
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  252 245  247 895 :
Andre fordringer  114 277  160 604 :
       
Omløpsmidler 2 622 098 2 421 421 2 691 328
Varelager  285 594  266 030  249 804
Fordringer 1 588 192 1 379 393 1 571 153
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  493 131  473 021  467 905
Andre fordringer på selskap i samme konsern  882 155  678 803 :
Andre kortsiktige fordringer  212 906  227 569 :
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  196 931  230 482  247 052
Bankinnskudd og kontanter  551 381  545 517  623 319
       
SUM EIENDELER 8 220 479 8 235 449 9 255 368
       
Egenkapital 3 082 368 3 380 647 3 782 595
Innskutt egenkapital 1 816 476 1 962 465 2 155 508
Aksjekapital  639 052  666 820  692 630
Overkursfond mv. 1 177 423 1 295 645 1 056 788
Opptjent egenkapital 1 265 892 1 418 182 1 627 087
Fond for vurderingsforskjeller 83 687 24 280 :
Annen egenkapital 1 405 377 1 593 091 :
Udekket tap  223 172  199 189 :
       
Gjeld 5 138 111 4 854 802 5 472 773
Avsetning for forpliktelser  356 312  386 111  440 461
Annen langsiktig gjeld 2 404 049 2 427 763 2 583 442
Konvertible lån og obligasjonslån  223 938  213 125 :
Gjeld til kredittinstitusjoner  881 179  896 370  933 014
Gjeld til selskap i samme konsern 1 000 345 1 010 530  798 479
Øvrig langsiktig gjeld  298 587  307 738 :
Kortsiktig gjeld 2 377 751 2 040 928 2 448 870
Konvertible lån og sertifikatlån 39 088 31 191 :
Kassakreditt  152 298  134 417 :
Leverandørgjeld  329 478  302 718  344 773
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  231 172  187 185  310 106
Avsatt utbytte  137 755  114 442 :
Forskudd fra kunder 58 343 46 534 :
Gjeld til selskap i samme konsern  955 423  798 604  789 095
Skyldig lønn, feriepenger mv. 63 984 64 472 :
Øvrig kortsiktig gjeld  410 210  361 364 :
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 220 479 8 235 449 9 255 368
       
Antall foretak  200 006  199 665  195 487

Standardtegn i tabeller