Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2008-2010. Millioner kroner
Resultatregnskap 2008 2009 2010*
Driftsinntekter 4 345 154 3 930 261 4 254 882
Salgsinntekter 4 072 732 3 674 185 3 897 047
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 42 258 42 906 :
Offentlige tilskudd/refusjon 25 028 25 706 :
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 83 978 91 749 :
Gevinst ved avgang anleggsmidler 31 241 16 579 :
Andre driftsinntekter  174 432  164 948 :
       
Driftskostnader 3 751 746 3 511 236 3 686 093
Varekostnad 2 037 026 1 826 306 2 118 891
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -9 123 4 860 :
Lønnskostnad  645 858  649 448  653 753
Lønn, feriepenger, mv.  523 222  522 408 :
Arbeidsgiveravgift 70 972 71 482 :
Andre personalkostnader 51 664 55 557 :
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  191 639  191 600  206 363
Øvrige driftskostnader  877 223  843 883 :
Fremmedytelse og underentreprise  161 609  150 900 :
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 64 812 58 442 :
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 21 647 19 664 :
Kostnad lokaler og kontorkostnad  114 254  121 247 :
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 70 416 71 632 :
Reparasjon og vedlikehold 40 301 38 973 :
Fremmed tjeneste 84 568 84 919 :
Kostnad transportmidler 26 546 25 349 :
Reise- og diettkostnad 26 146 23 690 :
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 48 564 44 850 :
Tap ved avgang anleggsmidler 3 629 3 528 :
Tap på fordringer 15 965 13 875 :
Andre driftskostnader  198 767  186 814 :
       
Driftsresultat  593 408  419 024  568 789
       
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet  108 609 95 833  177 783
Renteinntekter  131 878 80 253 64 216
Annen finansinntekt  387 455  330 013 :
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -55 400 41 122 :
Nedskrivning finansielle eiendeler  146 506 63 096 34 194
Rentekostnader  191 046  141 303  118 782
Annen finanskostnad  300 082  158 751 :
       
Resultat av finansielle poster -65 092  184 072  180 801
       
Ordinært resultat før skattekostnad  528 315  603 096  749 591
       
Ekstraordinær inntekt 2 546 2 096 :
Ekstraordinær kostnad 1 083 1 983 :
Andre resultatkomponenter   1 324 :
       
Skattekostnad  334 698  246 315  290 315
       
Årsresultat  195 080  358 217  462 089
       
Avsatt utbytte  138 725  125 562  138 248
       
Antall foretak  200 006  199 665  195 487

Standardtegn i tabeller