Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

2 Utvalgte regnskapsposter. Balanse 2008-2010. Millioner kroner
  2008 2009 2010
Anleggsmidler 5 598 381 5 814 029 6 328 660
Immaterielle eiendeler  199 130  207 263  223 625
Varige driftsmidler 1 822 685 1 939 168 2 073 083
Bygg og anlegg, forretningsbygg, hotell, tomter og boliger 1 081 359 1 136 975 1 245 657
Anlegg under utførelse  142 039  155 258  161 856
Kjøretøyer, maskiner, inventar, mv.  204 225  222 248  219 878
Skip, rigger, fly, helikopter mv.  224 978  252 679  269 180
Kontormaskiner o.l. 15 666 13 252 13 348
Andre driftsmidler  154 418  158 757  163 163
Finansielle anleggsmidler 3 576 566 3 667 597 4 031 953
Investeringer i datter- og konsernseslskap 2 245 074 2 340 233 2 505 244
Investeringer i tilknyttede selskap  183 380  183 646  244 879
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  781 591  735 219  872 127
Investeringer i aksjer, andeler, verdipapirfond og obligasjoner  252 245  247 895  248 538
Andre fordringer  114 277  160 604  161 164
       
Omløpsmidler 2 622 098 2 421 421 2 649 944
Varelager  285 594  266 030  282 466
Fordringer 1 588 192 1 379 393 1 482 744
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt  493 131  473 021  488 980
Andre fordringer på selskap i samme konsern  882 155  678 803  793 304
Andre kortsiktige fordringer  212 906  227 569  200 461
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter  196 931  230 482  279 499
Bankinnskudd og kontanter  551 381  545 517  605 235
       
Sum eiendeler 8 220 479 8 235 449 8 978 605
       
Egenkapital 3 082 368 3 380 647 3 752 300
Innskutt egenkapital 1 816 476 1 962 465 2 127 196
Aksjekapital  639 052  666 820  696 107
Overkursfond mv. 1 177 423 1 295 645 1 431 088
Opptjent egenkapital 1 265 892 1 418 182 1 625 104
Fond for vurderingsforskjeller 83 687 24 280 28 791
Annen egenkapital 1 405 377 1 593 091 1 818 393
Udekket tap  223 172  199 189  222 080
       
Gjeld 5 138 111 4 854 802 5 226 305
Avsetning for forpliktelser  356 312  386 111  402 576
Annen langsiktig gjeld 2 404 049 2 427 763 2 562 752
Konvertible lån og obligasjonslån  223 938  213 125  238 197
Gjeld til kredittinstitusjoner  881 179  896 370  928 364
Gjeld til selskap i samme konsern 1 000 345 1 010 530 1 075 381
Øvrig langsiktig gjeld  298 587  307 738  320 810
Kortsiktig gjeld 2 377 751 2 040 928 2 260 977
Konvertible lån og sertifikatlån 39 088 31 191 23 672
Kassakreditt  152 298  134 417  128 935
Leverandørgjeld  329 478  302 718  350 953
Skyldige offentlige avgifer og betalbar skatt  231 172  187 185  212 425
Avsatt utbytte  137 755  114 442  133 825
Forskudd fra kunder 58 343 46 534 43 861
Gjeld til selskap i samme konsern  955 423  798 604  910 603
Skyldig lønn, feriepenger mv. 63 984 64 472 67 523
Øvrig kortsiktig gjeld  410 210  361 364  389 180
       
Sum egenkapital og gjeld 8 220 479 8 235 449 8 978 605
       
Antall foretak  200 006  199 665  203 509

Standardtegn i tabeller