Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

1 Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap 2008-2010. Millioner kroner
Resultatregnskap 2008 2009 2010
Driftsinntekter 4 345 154 3 930 261 4 230 889
Salgsinntekter 4 072 732 3 674 185 3 975 723
- Spesielle offentlige avgifter vedr. salg 42 258 42 906 43 730
Offentlige tilskudd/refusjon 25 028 25 706 27 934
Leieinntekt fast eiendom og andre leieinntekter 83 978 91 749 96 084
Gevinst ved avgang anleggsmidler 31 241 16 579 31 115
Andre driftsinntekter  174 432  164 948  143 762
       
Driftskostnader 3 751 746 3 511 236 3 716 871
Varekostnad 2 037 026 1 826 306 1 971 369
Av dette beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer -9 123 4 860 -1 808
Lønnskostnad  645 858  649 448  661 418
Lønn, feriepenger, mv.  523 222  522 408  539 652
Arbeidsgiveravgift 70 972 71 482 73 336
Andre personalkostnader 51 664 55 557 48 430
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  191 639  191 600  190 681
Øvrige driftskostnader  877 223  843 883  893 403
Fremmedytelse og underentreprise  161 609  150 900  156 008
Frakt og transportkostnad vedrørende salg 64 812 58 442 52 568
Energi, brensel, mv. vedrørende produksjon 21 647 19 664 19 919
Kostnad lokaler og kontorkostnad  114 254  121 247  128 413
Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres 70 416 71 632 76 887
Reparasjon og vedlikehold 40 301 38 973 40 174
Fremmed tjeneste 84 568 84 919 86 806
Kostnad transportmidler 26 546 25 349 27 945
Reise- og diettkostnad 26 146 23 690 23 299
Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad 48 564 44 850 48 163
Tap ved avgang anleggsmidler 3 629 3 528 2 665
Tap på fordringer 15 965 13 875 12 829
Andre driftskostnader  198 767  186 814  217 728
       
Driftsresultat  593 408  419 024  514 018
       
Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet  108 609 95 833  138 559
Renteinntekter  131 878 80 253 73 950
Annen finansinntekt  387 455  330 013  301 712
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler -55 400 41 122 11 766
Nedskrivning finansielle eiendeler  146 506 63 096 39 950
Rentekostnader  191 046  141 303  132 302
Annen finanskostnad  300 082  158 751  125 892
       
Resultat av finansielle poster -65 092  184 072  227 843
       
Ordinært resultat før skattekostnad  528 315  603 096  741 861
       
Ekstraordinær inntekt 2 546 2 096  298
Ekstraordinær kostnad 1 083 1 983 2 663
Andre resultatkomponenter   1 324  341
       
Skattekostnad  334 698  246 315  283 109
       
Årsresultat  195 080  358 217  456 728
       
Avsatt utbytte  138 725  125 562  145 036
       
Antall foretak  200 006  199 665  203 509

Standardtegn i tabeller